Thông báo 251/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Số hiệu: 251/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Ngày 20 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Phó Thủ tưng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp đnghe các bộ, ngành báo cáo, cho ý kiến đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình). Dự họp có đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tư pháp, Y tế, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc báo cáo, giải trình làm rõ các nội dung còn có ý kiến khác nhau của các bộ, ngành về hồ sơ trình phê duyệt Chương trình, ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh kết luận như sau:

1. Quốc hội đã phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Đề án) tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát trin kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 để triển khai thực hiện Đề án; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 và nhiều văn bản để triển khai thực hiện Chương trình; tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai thực hiện vẫn còn chậm, chưa có được Quyết định đầu tư Chương trình và vẫn còn 03 văn bản quan trọng làm cơ sở để triển khai thực hiện Chương trình gồm 02 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chưa được ban hành.

Đây là Chương trình đầu tiên dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tích hợp của nhiều chính sách liên quan đến công tác dân tộc đã và đang triển khai, được thực hiện song song cùng 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững và có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội quan trọng, được nhân dân quan tâm. Ủy ban Dân tộc đã xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hội đồng thẩm định nhà nước đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định, cơ bản bám sát chủ trương đầu tư của Quốc hội.

2. Về các nội dung còn có ý kiến khác nhau:

a) Về nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025:

- Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương đthực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 (104.954 tỷ đồng): Thực hiện theo đúng Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 và Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội trong đó vốn đầu tư là 50.000 tỷ đồng và vốn sự nghiệp là 54.954 tỷ đồng.

- Đối với nguồn vốn tín dụng chính sách (19.727 tỷ đồng): Thực hiện theo đúng Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội và cơ quan liên quan đề xuất cụ thể phương án huy động, bố trí nguồn vốn tín dụng chính sách đthực hiện Chương trình, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, hoàn thành trong Quý IV năm 2021.

b) Về các đơn giá, định mức cụ thể:

Giao Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục rà soát, quyết định các đơn giá, định mức theo đúng quy định của pháp luật để làm căn cứ triển khai thực hiện Chương trình, hoàn thành trong tháng 10 năm 2021.

c) Về các dự án sử dụng nguồn vốn ODA để xây dựng cầu dân sinh và đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm kết nối các xã đặc biệt khó khăn:

Thực hiện theo đúng chủ trương đầu tư đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

d) Về đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ cho 03 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa:

Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét tổng thể các địa phương cần hỗ trợ trên cả nước trong quá trình xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình, đề xuất phương án hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể theo quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2021.

đ) Về đề xuất chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia Bảo him y tế:

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách riêng để hỗ trợ cụ thể theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và quy định có liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong Quý IV năm 2021.

e) Về nội dung chi tiết của một số Dự án, Tiu dự án:

Giao Ủy ban Dân tộc khn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp và các cơ quan, địa phương liên quan làm rõ nguyên tắc, tiêu chí xác định các nội dung chi và nguồn vốn thực hiện theo quy định hiện hành đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau của các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai, các bộ, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm rà soát kỹ để tổ chức thực hiện bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các Chương trình, dự án, Đề án khác và nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương.

Giao Ủy ban Dân tộc tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; hoàn thành trước ngày 27 tháng 9 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan: KHĐT, TC, GTVT, TP, Y tế, TTTT, NNPTNT, LĐTBXH, NHNN, UBDT;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Cao Huy, Mai Thị Thu Vân;

Trợ lý PTTgTT, Thư ký PTTg Lê Minh Khái;
các Vụ: KTTH, KGVX, NN, CN, QHQT, PL, TCCV, TH;
- Lưu VT, QHĐP (03). S.Tùng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy