Thông báo 2369/TB-BNN-VP ý kiến lãnh đạo bộ về triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngày 26/4/2012
Số hiệu: 2369/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2369/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN LÃNH ĐẠO BỘ VỀ TRIỂN KHAI CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM NGÀY 26/4/2012

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngày 26/4/2012, Văn phòng xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu như sau:

1. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo ATTP giai đoạn 2012 – 2015 với các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với địa phương, hoàn thành trong quý III/2012;

- Chủ trì, phối hợp với Cục trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Văn phòng Bộ làm việc với các đơn vị liên quan của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng kế hoạch phương hướng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 2012-2013 giữa Bộ NN&PTNT và 2 Hội, tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục cho nông dân và phụ nữ trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm và tổ chức cuộc vận động các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ký cam kết thực hiện “Không sản xuất rau không an toàn”; “Không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn”; báo cáo kết quả cuộc vận động vào quý IV/2012;

- Chủ động phối hợp với Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt cung cấp thông tin cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế để Bộ Y tế có phát ngôn chính thức về việc nhiễm chất cấm Trifuralin, sử dụng chất cấm beta agonist trong chăn nuôi, thông tin về gạo giả trong tháng 5/2012;

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Công thương xây dựng Thông tư liên tịch quy định quy chế phát ngôn, cung cấp và phổ biến thông tin về an toàn thực phẩm, ban hành trong tháng 6/2012.

2. Thanh tra Bộ:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ làm việc với Bộ Nội vụ về tổ chức, biên chế cho lực lượng làm công tác thanh tra an toàn thực phẩm, hoàn thành trong quý III/2012;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị liên quan thuộc các Bộ Y tế, Công thương, Công an xây dựng Thông tư liên tịch quy định cơ chế phối hợp trong kiểm tra, xử lý các sai phạm về an toàn thực phẩm, hoàn thành trong tháng 9/2012.

3. Các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành:

- Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP;

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai công tác đánh giá, phân loại điều kiện vệ sinh thú y, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón… theo Thông tư 14; tái kiểm tra các cơ sở xếp loại C và có biện pháp xử lý thật nghiêm đối với các cơ sở tiếp tục vi phạm.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo yêu cầu.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Thanh tra Bộ;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QL CLNLTS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTS&NM;
- Lưu: VT, TH, QLCL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm Ban hành: 25/04/2012 | Cập nhật: 27/04/2012