Thông báo 2325/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa về tổ chức thực hiện tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Số hiệu: 2325/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2325/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Ngày 09/5/2012, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới kinh tế hợp tác (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện Cục Chế biến thương mại NLTS và Nghề muối.

Sau khi nghe Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn trình bày kế hoạch tổng kết Nghị quyết; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Tổng cục Thủy sản tổng kết kinh tế tập thể trong lĩnh vực thủy sản.

2. Tổng cục Lâm nghiệp tổng kết kinh tế tập thể trong lĩnh vực lâm nghiệp.

3. Tổng cục Thủy lợi tổng kết kinh tế tập thể trong lĩnh vực thủy lợi.

4. Cục Chế biến thương mại NLTS và Nghề muối tổng kết kinh tế tập thể trong lĩnh vực diêm nghiệp.

5. Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn báo cáo đánh giá vai trò HTX nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

6. Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất một số cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp các tỉnh khu vực phía Bắc trong thời gian tới.

7. Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT II báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất một số cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp các tỉnh khu vực phía Nam trong thời gian tới.

8. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn – đơn vị thường trực Ban chỉ đạo nhiệm vụ đôn đốc các đơn vị được phân công hoàn thành báo cáo tổng kết Nghị quyết đúng tiến độ; khảo sát nghiên cứu và xây dựng báo cáo tổng kết kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các đơn vị được phân công hoàn thành báo cáo tổng kết và gửi về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trước ngày 25/5/2012.

Nhóm biên tập gồm các thành viên Ban chỉ đạo có tên sau: Ông Tăng Minh Lộc, Lê Quý Đăng, Vũ Trọng Bình, Đoàn Văn Soạn, Đinh Công Tiến, Nguyễn Văn Nghiêm có nhiệm vụ xây dựng báo cáo tổng kết chung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 02/6/2012.

Các thành viên Ban chỉ đạo thuộc các đơn vị được phân công có nhiệm vụ đôn đốc, triển khai thực hiện.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị, cá nhân biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa (để b/c);
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản; Cục chế biến Thương mại NLTS và Nghề muối.
- Viện Chính sách chiến lượng PTNNNT; Trưởng Cán bộ quản lý NN và PTNT I, II;
- Lưu: VT, KTHT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.