Thông báo 2179/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về kiểm tra hàm lượng formaldehyde trên rau quả
Số hiệu: 2179/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 10/05/2012 Ngày hiệu lực: 10/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2179/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ KIỂM TRA HÀM LƯỢNG FORMALDEHYDE TRÊN RAU QUẢ

Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát như sau:

- Giao Cục Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiến hành kiểm tra hàm lượng formaldehyde trên rau quả (theo thông tin phản ánh trên báo Lao động phát hành ngày thứ năm, 10/5/2012) và nhanh chóng công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần định hướng dư luận và ổn định thị trường.

- Thời hạn nộp báo cáo cho Bộ trưởng: trước ngày 20 tháng 5 năm 2012.

Văn phòng Bộ xin thông báo để Cục Bảo vệ thực vật và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Bộ trưởng đúng hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Cục BVTV, QLCLNLS-TS (để thực hiện);
- Báo Lao động (để p/h);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Ngô Hồng Giang

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.