Thông báo 209/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về quy hoạch Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 209/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ QUY HOẠCH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ngày 21 tháng 7 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về quy hoạch Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc - Bộ Xây dựng. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc chậm tiến độ, chưa đạt được mục tiêu theo quy hoạch do nguyên nhân chưa bố trí đủ kinh phí đầu tư xây dựng, chưa giải quyết dứt điểm việc đền bù, giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, các Bộ, ngành liên quan, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc - Bộ Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ, rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc cụ thể để tháo gỡ dứt điểm và hiệu quả, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 30 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, coi giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí vốn và giải quyết dứt điểm; do ngân sách không thể đáp ứng được việc đầu tư xây dựng đồng bộ nên ưu tiên xây dựng các cụm công trình thiết yếu, kèm hạ tầng kỹ thuật tương ứng.

Vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc cần tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, công trình triển khai trong giai đoạn 1 và xây dựng các khi nhà và hạ tầng thiết yếu (Zone 4) theo đề xuất của Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc - Bộ Xây dựng.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn 1 của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội; rà soát chi phí cần thiết cho việc giải phóng mặt bằng và tái định cư 100% trong giai đoạn 1; rà soát quy hoạch giai đoạn 2, giai đoạn 3 theo hướng xây dựng khu đô thị đại học, có thể bao gồm cả một số trường, viện khác.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (nguồn vốn IBRD) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự Dự án, báo cáo, xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2016;

b) Khẩn trương nghiên cứu, có ý kiến về việc thẩm định nguồn vốn theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án thành phần giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc bảo đảm đúng quy định nhưng phải phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện tối đa để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất tập trung giải phóng mặt bng và tái định cư cho các dự án, công trình triển khai trong giai đoạn 1, chống lấn chiếm và xây dựng trái phép trên khu đất hành lang cây xanh cách ly 130 ha; có văn bản giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách của các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thời kỳ tỉnh Hà Tây (cũ). Trước mắt khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, xác định một số hạng mục công trình thiết yếu nhất cần phải thực hiện trước thuộc dự án tái định cư để triển khai ngay việc đầu tư xây dựng trên cơ sở dự án điều chỉnh được duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung giải quyết vướng mắc, khẩn trương bàn giao các khu đất cho các đơn vị Bộ Quốc phòng để lấy đất triển khai Dự án;

c) Chủ trì, phi hợp với Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch, sử dụng cơ sở cũ của các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội để tạo nguồn vốn cho Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững, nâng cao hiệu qusử dụng đất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c)
- Các Bộ: XD, KHĐT, TC, GDĐT, QP;
- Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc-B
XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, PL, TH, KTTH, KTN, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng