Thông báo 201/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2016, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020
Số hiệu: 201/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP NĂM 2015-2016, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2016, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020. Tham dự có Lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Ban kinh tế Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có công ty nông, lâm nghiệp và các công ty nông, lâm nghiệp.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về kết quả thực hiện năm 2015-2016, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020, ý kiến thảo luận của lãnh đạo các Bộ, tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty nông, lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã kết luận:

1. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị là chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã có Chương trình kế hoạch triển khai thực hiện số 686/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; tổ chức 2 hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện. Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã quan tâm và tích cực triển khai, thực hiện, đạt kết quả bước đầu. Văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành cũng đã ban hành tương đối đầy đủ tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức thực hiện; đã tổ chức các đoàn kim tra, hướng dẫn thực hiện. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hầu hết các Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Công tác sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp đã được triển khai khá tích cực, với nhiều hình thức sắp xếp, kết quả đạt được là rõ nét và toàn diện, mô hình chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần đã có một số nơi làm tốt, có hiệu quả, khng định chủ trương chuyển đổi là đúng.

Tuy nhiên, Việc triển khai thực hiện Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ còn một số hạn chế. Về văn bản hướng dẫn triển khai, vẫn còn 4/15 văn bản chưa được ban hành. Phương án tổng thể của một số địa phương tuy đã được Bộ Nông nghiệp thẩm định nhưng chưa hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Cần Thơ, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh). Hà Nội chưa trình Phương án để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc triển khai Phương án tổng thể sắp xếp đã được Thủ tướng phê duyệt còn chậm, việc rà soát đất đai, bàn giao đất về địa phương theo quy định phải hoàn thành trong năm 2015, đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện. Mô hình chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhiều nơi còn lúng túng (Nghệ An, Hòa Bình, Đăk Lắk...). Phương án cổ phần hóa, giải thể doanh nghiệp còn chậm, tồn tại về tài chính, đất đai chưa được xử lý dứt điểm, nhận thức của một số cán bộ, doanh nghiệp chưa cao, chưa quyết tâm; sự tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành còn hạn chế; nguồn lực tập trung chưa cao, lúng túng trong tổ chức thực hiện, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Các Bộ, ngành, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng, chủ trương, mục tiêu sắp xếp, đi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ. Đy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho doanh nghiệp, người dân hiu rõ về chủ trương sắp xếp, đi mới công ty nông, lâm nghiệp của Đảng và Nhà nước.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh. Hoàn thành trong quý III năm 2016.

- Hướng dẫn cơ chế hp đồng, thanh toán đối với các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phm, dịch vụ công ích. Hoàn thành trong quý III năm 2016.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các hình thức sắp xếp quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết số 112/2015/QH13 năm 2015 của Quốc hội trong năm 2016.

- Tiếp thu ý kiến đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2016, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020, gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, các Bộ, ban, ngành, Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quản lý công ty nông, lâm nghiệp ngay trong tháng 7 năm 2016.

- Theo dõi tổng hp, định kỳ hàng quý, hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về Chính sách đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng; thu hút và khuyến khích đầu tư; đơn giá sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích để làm căn cứ giao kế hoạch, đặt hàng nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Hoàn thành trong tháng 8 năm 2016.

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kiểm tra, hướng dẫn việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, lập phương án quy hoạch quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp. Hoàn thành trong năm 2016.

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 về một số cơ chế, chính sách còn có vướng mắc việc giải quyết lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty nông, lâm nghiệp. Hoàn thành trong năm 2016.

e) Bộ Nội vụ

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách còn có vướng mắc việc giải quyết lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty nông, lâm nghiệp đối với hình thức duy trì, củng cố và phát triển Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hoàn thành trong năm 2016.

g) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi về cơ chế, chính sách cho vay phù hợp với đặc thù của ngành nông, lâm nghiệp, chu kỳ sản xuất cây trồng vật nuôi.

h) Các Bộ, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

i) Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức làm việc với Tổng công ty Cà phê Việt Nam và các tỉnh Tây Nguyên xem xét, bàn biện pháp giải quyết cụ thể về một số những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp của Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

k) Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2016.

l) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có công ty nông, lâm nghiệp:

- Tích cực triển khai phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, báo cáo kịp thời khó khăn vướng mắc, cần thiết đề nghị điều chỉnh, bổ sung phương án.

- Khẩn trương phê duyệt phương án chuyển đổi cho các công ty nông, lâm nghiệp trong tháng 8 năm 2016. Chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện việc rà soát, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; lập phương án quy hoạch quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp. Chủ động tạm ứng kinh phí để thực hiện, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung hoàn trả.

- Chủ động tham gia phương án sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp thuộc doanh nghiệp trung ương trên địa bàn, đặc biệt là phương án sử dụng đất.

- Xây dựng báo cáo Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc năm 2015-2016 (tính đến 30 tháng 6 năm 2016), nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy trong tháng 8 năm 2016.

- Tỉnh Sơn La, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Hà Nội khẩn trương xây dựng phương án tổng thgửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành trước ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Đảng ủy khối các DN Trung ương;
- Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà