Thông báo 188/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
Số hiệu: 188/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; tình hình phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016; tình hình thực hiện Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2016 và thời gian tới. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

Đánh giá cao và biểu dương Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp đầy đủ và chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham dự đầy đủ và báo cáo về trách nhiệm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, góp nhiều ý kiến thiết thực xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 và định hướng hoạt động thời gian tới của Ban Chỉ đạo.

I. Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2016

1. Cơ bản đồng ý với báo cáo đánh giá của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13, các Bộ, ngành đã chủ động, tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách giảm nghèo với lộ trình phù hợp tình hình và yêu cầu thực tế theo hướng tập trung ưu tiên cho hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, mở rộng đối tượng hỗ trợ, tăng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất như y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản xuất,... đem lại những kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động nghiên cứu và phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương điều tra, tổng hợp, báo cáo về tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới; báo cáo cấp có thẩm quyền công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đây là những công việc có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới đạt những kết quả tốt hơn.

2. Trong 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù có thay đổi về thành viên Ban Chỉ đạo và khuôn khổ pháp lý về quản lý, điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhưng cơ quan thường trực và các thành viên đã có nhiều cố gắng, làm tốt nhiệm vụ được giao. Các Bộ, ngành đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 398/QĐ-TTg .

Tuy nhiên, một số Bộ, ngành, địa phương còn chậm phân bổ ngân sách và giải ngân theo mục tiêu, chưa bảo đảm đúng thời hạn thực hiện nhiệm vụ được giao, cần có giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

II. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và trong thời gian tới

Cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

a) Về hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo Quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, bổ sung thêm một số nội dung theo hướng như sau:

+ Kế thừa những mặt được, tích cực của giai đoạn 2011-2015;

+ Cập nhật tình hình về hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chỉ tiêu liên quan trên cơ sở kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020;

+ Đề xuất giải pháp tôn vinh doanh nghiệp, tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp nguồn lực, cách làm hiệu quả cho công tác giảm nghèo;

+ Tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền về chủ trương, chính sách giảm nghèo; mô hình hiệu quả, tấm gương nỗ lực vươn lên thoát nghèo để nhân rộng, tạo thêm động lực để người dân tự vươn lên thoát nghèo.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của Hội đồng Thẩm định.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 nêu trên, đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo kiện toàn trên cơ sở đơn vị giúp việc hiện có; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 năm 2016.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, trình trong tháng 7 năm 2016 các đề án sau đây:

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nghị định của Chính phủ về ban hành cơ chế đặc thù rút gọn đối với một số dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

d) Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2016 như sau:

- Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban Dân tộc chủ trì;

- Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

- Quyết định ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020.

đ) Các Bộ tập trung nghiên cứu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các đề án được giao trong vòng 20 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 các đề án sau đây:

- Đề án Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

+ Thông tư hướng dẫn thực hiện, quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

- Đề án do Ủy ban Dân tộc chủ trì:

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều;

+ Thông tư hướng dẫn thực hiện, quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 (dự án thành phần số 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020);

+ Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

- Đề án do Bộ Tài chính chủ trì:

+ Thông tư quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

+ Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

2. Về phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, phân bổ phần kinh phí còn lại của Chương trình năm 2016 để các Bộ, ngành, địa phương có phương án triển khai thực hiện ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

- Đồng ý với đề xuất: tiếp tục thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 và được phân bổ vốn sau ngày 30 tháng 6 năm 2016.

3. Về kiện toàn Ban Chỉ đạo và văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 ở Trung ương và địa phương

- Ở Trung ương: Kiện toàn Văn phòng quốc gia về giảm nghèo giúp việc Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giúp việc Ban Chỉ đạo và trực tiếp giúp việc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo về về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Văn phòng điều phối Chương trình 135 trực tiếp giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Việc kiện toàn Văn phòng giúp việc phải bảo đảm nguyên tắc: không tăng biên chế, không tăng chi phí; không tạo ra tầng nấc trung gian, không tăng thêm thủ tục hành chính; bảo đảm yêu cầu thiết thực, hiệu quả, xử lý nhanh công việc, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất, kiến nghị.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Ban Chỉ đạo khác thuộc các Bộ, cơ quan liên quan quyết định về đơn vị, cá nhân giúp việc về các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo theo các nguyên tắc và yêu cầu như đối với Ban Chỉ đạo Trung ương.

4. Về tổ chức Hội nghị toàn quốc về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

- Đồng ý với đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tuyến về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững gồm các nội dung sau: sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 nêu trên; tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016; quán triệt, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các quy định liên quan; kết hợp chuẩn bị tốt nội dung báo cáo phục vụ việc giám sát thực hiện Chương trình của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, các địa phương chuẩn bị kỹ chương trình, nội dung, thành phần, địa điểm và các vấn đề liên quan.

5. Về tuyên truyền, tôn vinh những tập thể, cá nhân trong công tác giảm nghèo bền vững

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức và phát động cuộc thi viết về những địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình nổi bật trong giảm nghèo bền vững, những gương điển hình, kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ (Ban thi đua khen thưởng Trung ương), Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo”.

6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách

- Các bộ tiếp tục tập trung rà soát để tích hợp hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách theo hướng tích hợp nhóm chính sách, giảm tối thiểu số văn bản, hạn chế chính sách chồng chéo, phân tán; xây dựng chính sách mới để góp phần tạo động lực, khuyến khích để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo. Việc tích hợp, sửa đổi, bổ sung cần tiến hành thận trọng, tránh bỏ sót chính sách, bỏ sót đối tượng hoặc tạo ra bất hợp lý, không phù hợp với tình hình thực tế. Bộ chủ trì đề xuất ban hành văn bản về chính sách nào thì chủ trì rà soát các văn bản về chính sách đó. Cơ quan thường trực (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo xem xét trong các cuộc họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo.

- Trong tháng 9 năm 2016, các Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện, đề xuất việc tiếp tục thực hiện hoặc bãi bỏ các chính sách sau đây:

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo chung trên cơ sở tích hợp chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135, chương trình 30a và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân đang sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách hỗ trợ tín dụng thương mại ưu đãi về thủ tục đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ là chủ nông trại, trang trại hoặc hộ tạo nhiều việc làm, thu nhập cho hộ nghèo thoát nghèo.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí vốn ngân sách nhà nước trong vốn đầu tư công trung hạn bảo đảm cấp bù chênh lệch lãi suất cho tín dụng chính sách xã hội phục vụ thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các thành viên BCĐ TƯ về giảm nghèo bền vững;
- Các Bộ: LĐTBXH, KHĐT, Tài chính, Y tế, GDĐT, Xây dựng, TTTT, NNPTNT và Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định