Thông báo 187/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo Quốc gia thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội
Số hiệu: 187/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Ngày 01 tháng 3 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và Tổ Thư ký giúp việc của Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận:

Để chuẩn bị triển khai mạnh mẽ chương trình phát triển nhân lực của quốc gia và công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội ở các Bộ, ngành và địa phương trong năm 2012, tiếp tục đưa công tác phát triển nhân lực trở thành một trong những khâu đột phá trong giai đoạn tới như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra, thời gian tới cần tập trung làm tốt một số việc trọng tâm sau đây:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Sớm hoàn chỉnh danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Nội dung của Chỉ thị cần lưu ý tập trung xác định rõ: vị trí của công tác phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đánh giá các kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua về công tác này; xác định rõ các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian 2 năm tới, trong đó cần chú trọng việc xây dựng các mô hình phát triển nhân lực cho một số ngành trọng điểm, một số địa phương gắn với vùng kinh tế trọng điểm.

c) Chủ trì, làm việc với các Bộ, ngành về cơ cấu nhu cầu tuyển sinh và các yêu cầu đào tạo đặc thù của ngành; xác định rõ chuẩn đầu ra và nhu cầu sử dụng sinh viên tốt nghiệp của 2 trường đại học xuất sắc là Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; báo cáo Ban Chỉ đạo trong quý III năm 2012.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị toàn quốc phổ biến Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo trước khi tổ chức. Hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2012 và mời thêm đại biểu của một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam như Ngân hàng thế giới (WB), Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO), Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam... tham dự để nâng cao hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xác định một số địa phương trọng điểm cần quan tâm, chỉ đạo triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực trong 2 năm tới; dự kiến kế hoạch tổ chức Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, đánh giá việc triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực tại các vùng vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013.

c) Làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về nguồn kinh phí bố trí năm 2012 triển khai Đề án xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2012.

3. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất hình thành một bộ phận chuyên trách trong cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành chuyên làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phát triển nhân lực của các ngành, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội, báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp quý III năm 2012.

5. Về hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội: Ban Chỉ đạo thực hiện giao ban định kỳ theo quý; tổ chức làm việc với từng nhóm Bộ, ngành và các địa phương theo vùng về công tác triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội, trong đó cần tập trung đối với một số ngành trọng điểm (như các ngành công thương, thông tin và truyền thông, y tế, ngân hàng) và một số địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia; tăng cường chỉ đạo hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực, đặc biệt việc phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp của Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4). VM 150

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.