Thông báo 1810/TB-BHXH năm 2016 về thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 1810/TB-BHXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1810/TB-BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ CÙNG CHI TRẢ VƯỢT QUÁ 6 THÁNG LƯƠNG CƠ SỞ

Thực hiện công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, Bảo him xã hội Tp. Hồ Chí Minh thông báo như sau:

1. Người có thẻ BHYT có thời gian tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục và có chi phí đng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 7.260.000 đồng) tính từ thời điểm đủ 5 năm liên tục sẽ được thanh toán phn chênh lệch 6 tháng lương cơ sở.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 31/12/2015. Ngày 01/8/2016, Ông A mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Tổng chi phí cùng chi trả của Ông A từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/8/2016 là 20.000.000 đồng. Khi đó Ông A sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 20.000.000 đồng - 7.260.000 đồng = 12.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/08/2016.

dụ 2: Ông Nguyễn Văn B tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 31/5/2016, Ngày 01/8/2016, Ông B mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phn cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Tng chi phí cùng chi trả của Ông B từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/8/2016 là 20.000.000 đồng, trong đó số tiền cùng chi trả từ ngày 01/01/2016 đến 31/5/2016 là 5.000.000 đng và stiền cùng chi trả từ ngày 01/6/2016 đến ngày 01/8/2016 là 15.000.000 đồng. Khi đó Ông B sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 15.000.000 đồng - 7.260.000 đồng = 7.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cp Giy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/8/2016.

2. Thủ tục thanh toán phần chênh lệch đồng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được tiếp nhận theo hồ sơ chi trả trực tiếp:

Thủ tục:

- Thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao).

- Hóa đơn viện phí (bản chính).

- Lập Phiếu Giao nhận hồ sơ (mẫu 502 trên trang web của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- BHXH Quận, huyện;
- Các Phòng chức năng;
- Trang Web BHXH TP.HCM;
- Lưu VT, GĐ1.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang