Thông báo 14/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Số hiệu: 14/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 12/01/2022 Ngày hiệu lực: 12/01/2022
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ngày 06 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, đại diện các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ý kiến làm rõ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và ý kiến thống nhất của tất cả các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đồng ý về sự cần thiết, cấp bách và hiệu quả của việc phải sắp xếp ngay các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam như ý kiến các Bộ, ngành tại cuộc họp.

2. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thiện lại phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ; KH & ĐT, GTVT, Tài chính, Tư pháp,
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; các Vụ: CN, TH;
- Lưu: VT
, ĐMDN (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.