Thông báo 11/TB-TCTL-VP năm 2017 về giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
Số hiệu: 11/TB-TCTL-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Thủy lợi Người ký: Nguyễn Hữu Phú
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/TB-TCTL-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/V GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã ký, ban hành Quyết định số 21/QĐ-TCTL-VPTC về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy lợi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy lợi, kể từ ngày 18/8/2017.

Tổng cục Thủy lợi xin trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Anh Tú đ các đơn vị được biết và tiện liên hệ công việc./.

Chữ ký của ông Nguyễn Anh Tú

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Email: tuna@wrd.gov.vn

Điện thoại di động: 0982750066

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi;
- Sở
Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy l
i;
- Lưu VT, VPTC (P.TCCB).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Phú

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.