Thông báo 100/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành
Số hiệu: 100/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH KỂ TỪ KHI LUẬT QUY HOẠCH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

Ngày 05 tháng 4 năm 2022 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì họp về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (Báo cáo). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của đại diện các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện Báo cáo đối với các nội dung theo đề nghị của Đoàn giám sát Quốc hội tại văn bản số 109/ĐGS-KT ngày 30 tháng 3 năm 2022, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các Bộ tại cuộc họp, xây dựng Báo cáo bảo đảm phản ánh đầy đủ, khách quan, làm rõ được các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong các quy định của Luật Quy hoạch, các quy định liên quan và công tác tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch; báo cáo Thường trực Chính phủ dự kiến họp ngày 09 tháng 4 năm 2022 để chuẩn bị cho cuộc làm việc giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, CT, XD, TN&MT, GTVT, NN&PTNT, TC, LĐTB&XH, GD&ĐT, TT&TT, VHTT&DL, YT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN (2). Hop

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.