Thông báo 04/TB-TCTL-VP năm 2017 về giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính
Số hiệu: 04/TB-TCTL-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Thủy lợi Người ký: Nguyễn Hữu Phú
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/TB-TCTL-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/V GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã ký, ban hành Quyết định số 12/QĐ-TCTL-VPTC về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Thủy lợi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Thủy lợi, kể từ ngày 18/8/2017.

Tổng cục Thủy li xin trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Đình Chung đ các đơn vị được biết và tiện liên hệ công việc./.

Chữ ký của ông Nguyễn Đình Chung

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính

Email: chungnd.kh@mard.gov.vn

Điện thoại di động: 0913093513

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi;
- Sở
Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy l
i;
- Lưu VT, VPTC (P.TCCB).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Phú

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.