Quyết định 980/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016
Số hiệu: 980/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 980/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 364-TB/TU ngày 25/7/2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2217/CT-THNVDT ngày 08/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 là 6.500 đồng/kg (Sáu nghìn, năm trăm đồng một kilôgam).

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc Chi cục thuế các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016, nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Lưu VT, VP5.
TH/0107

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.