Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
Số hiệu: 977/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 977/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 146/TTr-SNN ngày 18 tháng 5 năm 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 810/TTr-VPUBND ngày 23 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành; 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Số TTHC

Ghi chú

I. LĨNH VỰC: TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

01

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

 

Ban hành mới

02

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng (vật thể bảo quản nội địa)

 

Sửa đổi, bổ sung

03

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng

 

Sửa đổi, bổ sung

04

Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi, khử trùng

 

Sửa đổi, bổ sung

05

Cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi, khử trùng

 

Sửa đổi, bổ sung

06

Cấp thẻ xông hơi, khử trùng

 

Sửa đổi, bổ sung

07

Cấp lại thẻ xông hơi, khử trùng

 

Sửa đổi, bổ sung

08

Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

 

Sửa đổi, bổ sung

09

Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

 

Sửa đổi, bổ sung

10

Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

Sửa đổi, bổ sung

11

Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

Sửa đổi, bổ sung

12

Gia hạn hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

054182

Bãi bỏ

13

Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

054117

Bãi bỏ

14

Gia hạn chứng chỉ hành nghề xông hơi, khử trùng

143808

Bãi bỏ

15

 Đổi thẻ xông hơi, khử trùng

143961

Bãi bỏ

II. LĨNH VỰC: LÂM NGHIỆP

01

Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản vận chuyển nội bộ (đối với các Chi cục không có Hạt Kiểm lâm)

 

Ban hành mới

02

Giao nộp gấu cho Nhà nước

 

Ban hành mới

III. LĨNH VỰC: ĐÊ ĐIỀU

01

Cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 

Ban hành mới

02

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 

Ban hành mới

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010