Quyết định 9754/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015 của thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 9754/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9754/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 10598/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 tại thành phố Đà Nng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015 của thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương; đóng trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT HĐND thành phố; Ban Pháp chế HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn TP;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo Đà Nng, DRT, Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, NC-PC.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9754/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành ph Đà Nng)

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

TT

Nội dung và kết quả đầu ra

Cơ quan chủ trì tham mưu

Cơ quan phối hợp triển khai thc hin

Thời gian hoàn thành

1.

Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính

 

 

 

a)

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cu xây dựng thành phtrong tình hình mới

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

Sở Nội vụ

Thường xuyên

b)

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, tập trung đôn đốc và kim tra tình hình thực hiện các quy định về văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, đc biệt là trong giao dịch hành chính với công dân, tổ chức

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

Sở Nội vụ

Thường xuyên

c)

Tổ chức đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành ph và tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh với Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

30/6/2015

d)

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dành cho đội ngũ công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

30/9/2015

đ)

Nâng cấp, hoàn thiện, cập nhật và quản trị tốt cơ sở dữ liệu phần mềm phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính (www.cchc.danang.gov.vn)

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

Thường xuyên

e)

Triển khai Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vcải cách hành chính và Kế hoạch tuyên truyn Chính quyền điện tử qua truyền hình tại thành phố Đà Nng giai đoạn 2014-2018, trong đó chú trọng các nội dung:

- Tăng cường sử dụng dịch vụ hành chính 1công trực tuyến;

- Các hình thức tọa đàm, đối thoại trực tuyến và thông qua truyền hình với người dân, doanh nghiệp trên một số lĩnh vực trọng tâm.

Sở Thông tin và Truyn thông

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

Thường xuyên

g)

Kiểm tra, thanh tra về cải cách hành chính:

a) Đối vi các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

Thường xuyên

 

b) Đối với UBND phường, xã và cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành và UBND quận, huyện.

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

 

Thường xuyên

h)

Sơ kết 05 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại thành phố Đà Nng

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

31/12/2015

2.

Cải cách thể chế hành chính

 

 

 

a)

Bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật bày.

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

Thường xuyên

b)

Bảo đảm công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tchức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản pháp quy:

 

 

 

-

100% văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phban hành được công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Văn phòng UBND thành phố

 

Thường xuyên

-

100% văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành được công khai trên các website của các sở, ban, ngành

Sở, ban, ngành

 

Thường xuyên

c)

Bảo đảm ban hành kịp thời, đúng thời gian quy định và thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của thành phố

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

 

3.

Cải cách thủ tục hành chính

 

 

 

a)

Rà soát, công bbộ thủ tục hành chính của các sở ban ngành, UBND các quận huyện và phường xã,

- Sở Tư pháp

- Sở Nội vụ

Sở ban ngành; UBND quận huyện, phường xã

31/3/2015

b)

Xây dựng Quy định về thực hiện cơ chế liên kết trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung thành phố

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành

31/6/2015

c)

Mở rộng cơ chế một cửa liên thông và phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện

30/9/2015

d)

Xây dựng phương án và triển khai dịch vụ đăng ký hẹn giờ thực hiện một số dịch vụ hành chính công

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành

30/4/2015

đ)

Công khai đầy đủ, kịp thời Bộ Thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên website các Cơ quan, đơn vị; cập nhật kịp thời, đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

S Tư pháp

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

Thường xuyên

e)

Công khai đy đủ, kịp thời, chính xác Bộ Thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử thành phố (Bao gồm Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã)

Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND thành phố

Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã

Thường xuyên

g)

Rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, trọng tâm là những thủ tục hành chính còn phức tạp, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp (theo Chỉ thị s 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy)

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã.

Thường xuyên

h)

Xây dựng Quy định về việc cập nhật, khai thác, chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tại thành phố Đà Nng, đảm bảo kết ni vi các hệ thng thông tin

- Sở Nội vụ

-Sở Tư pháp

- Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường,

30/9/2015

i)

Nâng cao chất lượng và đổi mới hình thức trưng cầu về mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công

 

 

 

-

Triển khai khảo sát trực tuyến về chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận (đảm bảo số lượng khảo sát trực tuyến theo quy định tại website www.cchc.danang.gov.vn)

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

Sở Nội vụ

Thường xuyên

-

Đánh giá độc lập một slĩnh vực dịch vụ công

- Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội

- Trung tâm Thông tin Dịch vụ công

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

30/11/2015

-

Sơ kết việc thực hiện khảo sát độc lập qua các năm, đánh giá về tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục trong công tác khảo sát hài lòng qua các năm

SNội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

30/11/2015

4.

Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước

 

 

 

a)

Hoàn thiện mô hình tchức hoạt động của Bộ phận một cửa điện tử tập trung tại Trung tâm hành chính thành phố

- Sở Nội vụ

-Văn phòng UBND thành phố

Sở, ban, ngành

30/11/2015

b)

Trin khai các Thông tư hướng dn chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, phòng chuyên môn thuộc UBND quận huyện theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

Thường xuyên

5.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chc, viên chức

 

 

 

a)

Trin khai Quy định về đánh giá công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu quả đánh giá công chức

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

Thường xuyên

b)

Thm định và trình phê duyệt mô tả vị trí việc làm các cơ quan hành chính cấp sở, ban, ngành, quận huyện

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

30/9/2015

c)

Đi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh, thực tài và thí điểm triển khai tuyển dụng thông qua phn mềm máy tính

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

30/9/2015

d)

Tuyn chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý thông qua hình thức thi tuyển (theo Quyết định số 6221/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2012 của UBND thành ph Đà Nng ban hành Quy định thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố và trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện)

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

Sở Nội vụ

30/11/2015

đ)

Nghiên cứu cơ chế bsung thu nhập cho cán bộ, công chức thành phố

- Sở Nội vụ

- Sở Tài chính

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

30/11/2015

e)

Triển khai một số chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dành cho các đối tượng công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

30/11/2015

6.

Cải cách tài chính công

 

 

 

 

Thực hiện có hiệu quả khoán biên chế, chi phí quản lý hành chính và nâng cao khả năng tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Sở Tài chính

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

30/11/2015

7.

ng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính

 

 

 

a)

Sử dụng có hiệu quả và cập nhật đầy đủ dữ liệu về đất đai trên phần mềm ViLis tại Văn phòng Đăng ký Đất đai một cấp thành ph Đà Nng

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Thông tin và Truyền thông

UBND quận, huyện

30/9/2015

b)

Tiếp tục mở rộng mô hình “phường, xã điện tửvà hoàn thiện mô hình “quận, huyện điện tử” (hiện đại hóa địa điểm làm việc và trang thiết bị công nghệ thông tin)

UBND quận, huyện, phường, xã

Sở Thông tin và Truyn thông

Sở Nội vụ

30/11/2015

c)

Hoàn thiện và triển khai hệ thống văn bản điều hành, tích hợp chung với phần mềm một cửa điện tử để ứng dụng trên địa bàn thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Nội v

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

30/6/2015

d)

Chuyển đổi, tích hợp dịch vụ hành chính công trực tuyến tại các sở, ngành hiện nay vào hệ thống một cửa điện tử tập trung

- SThông tin và Truyền thông

- Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành

30/6/2015

đ)

Hoàn thiện và trin khai hệ thng xác thực thông tin điện tử của khách hàng giao dịch hành chính tại thành phố Đà Nng

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Nội v

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

30/9/2015

e)

Thường xuyên quản trị, bảo trì, nâng cp hệ thng, cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành năm 2015 của các sở, ban, ngành, quận, huyện và phường, xã trên phn mềm mt cửa đin tử

- Sở Thông tin và Truyn thông

- Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành UBND quận, huyện, phường, xã

Thường xuyên

g)

Xây dựng quy chế thống nhất đầu số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý phản ánh của công dân, tổ chức về quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Đà Nng

- Sở Nội vụ

- Trung tâm Thông tin Dịch vụ công

Sở, ban, ngành UBND quận, huyện, phường, xã

31/3/2015

h)

Mở rộng ứng dụng Tng đài Dịch vụ công (3881888) và hệ thống IP Phone để thống nhất đầu số tư vấn, hướng dẫn và cung cấp thông tin tại Bộ phận một cửa các quận, huyện

- Sở Nội vụ

- Trung tâm Thông tin Dịch vụ công

UBND quận, huyện

31/3/2015

i)

Tăng cường hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến vừa được xây dựng và trin khai trên Hệ thng thông tin chính quyền điện tử (DNG67)

Sở Thông tin và Truyn thông

Sở ban ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

Thường xuyên

k)

Tham mưu các giải pháp triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước: đảm bảo 80% văn bản điện tử được trao đổi qua môi trường mạng

Sở Thông tin và Truyn thông

Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã

Thường xuyên

II. KINH PHÍ

Căn cứ nội dung Kế hoạch, giao Sở Nội vụ chủ trì lập dự toán kinh phí trin khai các hoạt động, gửi Sở Tài chính thm định và báo cáo UBND thành phố phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015 phù hợp vi địa phương, đơn vị mình: gn với các hoạt động, giải pháp cụ thể và công cụ theo dõi, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố Đà Nng./.