Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số hiệu: 959/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn các định giá đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 234/TTr-STNMT ngày 20/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: Điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2. Nội dung dự án: Điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bao gồm các bước:

- Bước 1: Công tác chuẩn bị điều chỉnh bảng giá các loại đất.

- Bước 2: Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra.

- Bước 3: Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành.

- Bước 4. Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh.

- Bước 5. Thẩm định dự thảo Bảng giá đất điều chỉnh.

- Bước 6. Hoàn thiện dự thảo bảng giá các loại đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và quyết định ban hành bảng giá đất điều chỉnh.

3. Sản phm giao nộp:

- Bảng tổng hp kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp tỉnh theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Báo cáo thuyết minh xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được UBND tỉnh ban hành.

4. Dự toán kinh phí của dự án: 405.000.000 đồng (Bốn trăm linh năm triệu đng).

5. Nguồn vốn thực hin: Ngân sách Nhà nước (đã giao tại Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016).

6. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

7. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, VP3,5;
NA/02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng