Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2016 hủy bỏ Quyết định 1542/QĐ-UBND và 792/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tam Điệp giai đoạn II
Số hiệu: 945/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1542/QĐ-UBND NGÀY 17/12/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 792/QĐ-UBND NGÀY 27/7/2009 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP TAM ĐIỆP GIAI ĐOẠN II.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Ninh Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 737/SXD-KTQH ngày 05/7/2016 và đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại văn bản số 269/BQL-ĐT ngày 20/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tam Điệp giai đoạn II và Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình v/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tam Điệp giai đoạn II.

Điều 2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề có liên quan đến việc hủy bỏ các Quyết định trên; nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất phương án giải quyết với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp; Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh
ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;
- Báo Ninh Bình;
- Cổng thông tin điện tử Ninh Bình;
- Lưu VT, VP4
,3;
vv.22

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.