Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 941/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ Quyết định 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển công tác thanh niên giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ Công tác thanh niên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lư­u: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 941 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng, Nhà nước.

Từng bước nâng cao nhận thức và tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên, đảm bảo việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên đạt hiệu quả cao. Đồng thời, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện Kế hoạch phải đạt hiệu quả, cụ thể và kịp thời, hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới.

Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và các địa phương đối với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trở thành một trong những nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

II. NỘI DUNG

(Có biểu chi tiết đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai, tập huấn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Chủ trì việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm và dự toán ngân sách hàng năm về công tác thanh niên trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch với 02 giai đoạn: Giai đoạn 01: Năm 2016-2018, tổ chức sơ kết trong năm 2018. Giai đoạn 02: Năm 2018-2020, tổ chức tổng kết vào năm 2020.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn thanh niên hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị, địa phương xây dựng và thanh, quyết toán kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, dự án... đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch giai đoạn 2016-2020, kế hoạch năm (trước ngày 01 tháng 01 hàng năm) và tổ chức triển khai, thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

4. Đề nghị Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp Sở Nội vụ triển khai cụ thể các nội dung, tiến độ theo kế hoạch. Chỉ đạo các tổ chức Đoàn các cấp phối hợp với Phòng Nội vụ cùng cấp triển khai có hiệu quả các nội dung công việc liên quan.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện Kế hoạch này. Căn cứ nhiệm vụ được giao các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng dự toán hàng năm để thực hiện Kế hoạch; thực hiện lồng ghép với các Chương trình, Dự án liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Kế hoạch thực hiện thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020./.

 

 

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019