Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 929/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 929/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC ĐƯỢC CHUẨN HÓA, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đi bsung một số điều ca các Nghị định có liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kim soát thtục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tnh tại Tờ trình số 280/TTr-BDT ngày 15/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này, thtục hành chính lĩnh vực dân tộc được chun hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND tnh đã ban hành trước đây.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưng ban Ban Dân tộc tỉnh; Thủ trưng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chtịch UBND các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- y ban Dân tộc;
- TT. Tnh y;
- TT. HĐND tnh;
- L UBND tnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT(NQT), NC.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vc

Cơ quan thực hin

 

Bình chọn, xét công nhn người có uy tín trong đng bào dân tộc thiu số

Dân tộc

UBND cấp xã

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục Bình chọn, xét công nhận ngưi có uy tín trong đồng bào dân tc thiu số

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Bình chọn người có uy tín

Hằng năm, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của Cơ quan công tác dân tộc cấp tnh, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã chỉ đạo các thôn tổ chức Hội nghị liên ngành (thành phần gồm: Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại din các đoàn thể và hộ gia đình trong thôn) do Trưng ban Công tác Mặt trận thôn chủ trì đbình chọn người có uy tín bằng một trong hai hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do hội nghị quyết định). Người được bình chọn phải đạt trên 50% tổng sđại biểu dự họp tán thành (trường hợp lần 1 chưa bình chọn được thì tiến hành bình chọn ln 2 theo trình tự nêu nên, nếu không bình chọn được thì thôn đó không có người có uy tín);

Trưởng thôn lp 01 bộ tài liệu gồm văn bn đề nghị gửi UBND xã kèm theo biên bản hội nghị liên ngành thôn (theo Biểu mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đi với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số). Thời gian thực hiện bình chọn người có uy tín không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liệu hợp lệ của thôn và hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 hàng năm.

Bước 2: Rà soát kết qubình chọn người có uy tín

UBND xã kiểm tra, rà soát kết quả bình chọn người có uy tín của các thôn trong xã; lập 01 bộ tài liu gồm văn bản gửi UBND huyện kèm theo biên bản họp rà soát kết quả bình chọn người có uy tín của các thôn (theo Biểu mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính).

Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liệu hợp lệ ca các thôn và hoàn thành trước ngày 10 tháng 02 hằng năm.

Bước 3: Tổng hợp đề nghị xét công nhận người có uy tín

UBND huyện kiểm tra, tng hợp đnghị của các xã; lập 01 bộ tài liệu gồm văn bản đề nghị gửi Cơ quan công tác dân tộc cấp tnh kèm theo biểu tổng hợp danh sách đề nghị xét công nhận người có uy tín của huyện.

Thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các tài liu hợp lệ ca xã và hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 hằng năm.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ, trình và phê duyệt danh sách người có uy tín

Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh kiểm tra, tổng hợp đề nghị xét công nhận người có uy tín của các huyện; lập 01 bộ hồ sơ gồm Tờ trình kèm theo Biểu tng hợp danh sách (theo Biểu mẫu 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014), văn bản đề nghị của các huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian kiểm tra, tổng hp, lập hsơ thực hiện không quá 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ các tài liệu hp lệ ca các huyện và trình Chủ tịch UBND tnh trước ngày 20 tháng 3 hằng năm.

Chủ tịch UBND tnh xem xét, phê duyệt danh sách người có uy tín của tnh trong thời hạn 05 ngày làm việc và thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 hằng năm gửi Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính (gồm: Quyết định phê duyệt và danh sách người có uy tín theo Biểu mẫu 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính, đng thời gửi qua thư điện tử theo địa ch: vudantocthieuso@cema.gov.vn) để tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính ph.

b) Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện;

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phn hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình Chtịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Biểu tổng hp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo Biểu mẫu 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014) do cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh lập, trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Văn bản và các tài liệu liên quan của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu số.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 hằng năm.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tnh;

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Các biểu mẫu số 01, 02, 03, 04, 05 (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 ca Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Yêu cầu

+ Là công dân Việt Nam, cư trú hp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chtrương, đường lối của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, bản, buôn, làng, phum, sóc, ấp, t dân phvà tương đương, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc;

+ Là người tiêu biểu, có ảnh hưng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối liên hệ chặt chẽ, gn bó với đồng bào dân tộc, hiểu biết về văn hóa truyền thng, phong tục, tập quán dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo;

- Điều kiện

+ Thôn có từ 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu tr lên là người dân tộc thiểu số (thôn đủ điều kin) được bình chọn, xét công nhận 01 (một) người có uy tín;

+ Trường hp thôn không đủ điều kiện nhưng cần bình chọn một người có uy tín hoặc thôn đủ điều kiện cần bình chọn hơn một người có uy tín do có nhiều dân tộc cùng sinh sống, ở địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, xung yếu, phức tạp về an ninh, trật tự: căn cứ đề nghị của y ban nhân dân (UBND) huyện, Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tnh và các ban, ngành liên quan tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh xem xét, quyết định số lượng và việc bình chọn, xét công nhận người có uy tín đối với các thôn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn, xét công nhận toàn tỉnh không vượt quá tổng số thôn vùng dân tộc thiểu số của tnh.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ;

- Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của liên Bộ: Ủy ban Dân tộc - Bộ tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 ca Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính.

 

Biu mẫu 01

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của y ban Dân tộc và Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Tên thôn), ngày ….. tháng ….. năm  .....

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN NGÀNH THÔN

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. tại (ghi rõ địa điểm tổ chức) thôn ….. ….. tchức Hội nghị liên ngành thôn.

1. Thành phần

- Ch trì: Ông (bà): ...............................................  Trưng ban Công tác Mặt trận thôn

- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh): ................................................................................

- Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh): ...........................................................

- Đại diện các tchức đoàn thể (ghi rõ họ, tên, chức danh): Mi đoàn thể cử 01 người tham gia.

- Đại diện các hộ gia đình DTTS trong thôn (ghi rõ họ, tên): tối thiểu 03 hộ gia đình;

2. Nội dung

Bình chọn, đề nghị xét công nhận người có uy tín của thôn năm ....................................

3. Kết quả

Căn cứ Thông tư liên tịch số ………./2014/TTLT-UBDT-BTC ngày ...../01/2014 của liên bộ y ban Dân tộc - Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Sau khi tho luận, xem xét, cuộc họp thống nhất:

- Ông (bà): ………………………………… năm sinh ……………… dân tộc ………………………… đạt số phiếu (hoặc số người biểu quyết) ………….………/tổng số phiếu (hoặc tng số người) ………..* = .........% bình chọn, đnghị là người có uy tín của thôn …………… năm ………...;

- Ông (bà): ……………………………………. năm sinh ……………….. dân tộc ………………… đạt số phiếu (hoặc số người biểu quyết) ……………./tng số phiếu (hoặc tng số người) …………*
=...........% bình chọn, đề nghị là người có uy tín của thôn …………….. năm ………………… **

Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua và lập biên bản thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại thôn, 01 bản gửi Ủy ban nhân dân xã. Biên bản thông qua và được ………% đại biểu dự họp tán thành. Cuộc họp kết thúc hồi …………. giờ ……….. phút cùng ngày./.

 

Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)

Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện hộ dân
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện các Đoàn thể
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Chi ủy
(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

__________

(*) Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay do Hội nghị quyết định. Đại biểu đại din hộ gia đình trong thôn không tham gia bỏ phiếu hoặc biểu quyết bình chọn người có uy tín (tham dự với vai trò đại diện, giám sát); trường hợp bình chọn bằng bỏ phiếu kín, tổ kiểm phiếu phải có sự tham gia ca đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn. Người được bình chọn, đề nghị là người có uy tín phải đạt trên 50% tng sđại biu dự họp tán thành và có tỷ lệ bình chọn cao nhất.

** Trường hợp có nhiều hơn số lượng người được bình chọn/thôn mà có kết quả bình chọn bằng nhau (ở lần bình chọn thứ 2) thì đưa cả vào danh sách bình chọn gửi UBND xã xem xét, quyết định.

 

Biu mẫu 02

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của y ban Dân tộc và Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA, RÀ SOÁT KẾT QUẢ BÌNH CHỌN, ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM ………

Hôm nay, vào hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ….. tại UBND xã ….. huyện ….. tỉnh (thành phố) …………………………………………..

1. Thành phần:

- Chủ trì: Ông (bà) ....................................................  Chủ lịch (hoặc Phó CT) UBND xã

- Thư ký: Ông (bà) ...............................................................  (ghi rõ họ, tên, chức danh);

- Đại diện Đảng y xã ..........................................................  (ghi rõ họ, tên, chức danh);

- Đại diện y ban MTTQ xã (ghi rõ họ, tên, chức danh): ..................................................

...........................................................................................................................................

- Đại diện các tchức đoàn thể của xã (ghi rõ họ, tên, chức danh): Mỗi đoàn thcử 01 người tham gia.

2. Nội dung: Kiểm tra, rà soát kết quả bình chọn, đề nghị xét công nhận người có uy tín của các thôn trong xã năm

3. Kết quả:

Căn ctiêu chí, điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Thông tư liên tịch số ………/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày ...../01/2014 của liên bộ y ban Dân tộc - Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Biên bn Hội nghị liên ngành ca các thôn gửi Ủy ban nhân dân xã về việc bình chọn, đề nghị xét công nhn người có uy tín;

Sau khi kiểm tra, rà soát kết quả bình chọn, đề nghị xét công nhận người có uy tín của các thôn, các đại biu dự họp đã thảo luận và thống nhất các trường hợp đủ điu kiện và không đủ điều kiện đề nghị công nhn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu s năm ……………. (theo biểu kèm theo biên bản này).

Các thành viên tham dự họp thống nhất lập biên bản thành 02 bn có giá trị như nhau, 01 bản lưu tại UBND xã, 01 bản gửi UBND huyện.

Biên bản thông qua và được ………………………………...% đại biểu dự họp tán thành. Cuộc họp kết thúc hồi ….. giờ ….. phút cùng ngày./.

 

Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)

Chủ trì

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đại diện các Đoàn thể xã
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện UBMTTQ xã
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Đảng ủy xã
(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

TỔNG HỢP KIỂM TRA, RÀ SOÁT KẾT QUẢ BÌNH CHỌN, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN CỦA CÁC THÔN TRONG XÃ NĂM............
(Kèm theo Biên bản họp UBND xã ….. ngày ….. tháng ….. năm …..)

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Gii tính

Dân tộc

Nơi trú

Kết quả kim tra, rà soát

Nam

Nữ

 

 

Đủ điều kin

Không đủ điều kin

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)

Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Biểu mẫu 03

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của y ban Dân tộc và Bộ Tài chính)

UBND TỈNH …………………

TNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM ……………
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ..... ngày ..... tháng ….. năm ….. của UBND tỉnh)

STT

Huyện/Xã/ Họ tên NCUT

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Nơi cư trú (thôn, tổ dân phố và tương đương)

Thành phần NCUT

Ghi chú

Nam

N

Già làng

Trưởng dòng họ, tộc trưng

Trưởng thôn, bn và tương đương

Cán bộ nghhưu

Sư sãi, chức sc tôn giáo

Thầy mo, thầy cúng, thầy lang, bà bóng

Nhà giáo, thầy thuc, nhân sĩ

Người sn xuất, kinh doanh gii

Thành phần khác

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

I

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xã B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Huyện B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xã Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng toàn Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ghi rõ họ, tên, chữ ký)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH …..
(Họ tên, ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(8). Đnghị ghi rõ: thôn, bản, làng, phum, sóc... và tương đương;

Đối với tổ dân phố, khu phố, tiu khu và tương đương: Ghi cụ thể số nhà, ngõ/ngách, đường, phố...

(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17): Ghi cụ thể đúng thành phần của người có uy tín

 

Biu mẫu 04

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của y ban Dân tộc và Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Tên thôn), ngày ….. tháng ….. năm …..

BIÊN BẢN HỌP LIÊN NGÀNH THÔN ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….., tại (ghi rõ địa đim tổ chức) thôn ……. ……… tổ chức Hội nghị liên ngành thôn.

1. Thành phần

- Chủ trì: Ông (bà): …………………………………. Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn

- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):

……………………………………………………………………………………………………

- Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh):

……………………………………………………………………………………………………

- Đại diện các tổ chức đoàn thể (ghi rõ họ, tên, chức danh). Mỗi đoàn thể cử 01 người tham gia.

- Đại diện các hộ gia đình DTTS trong thôn (ghi rõ họ, tên): số lượng tối thiểu 03 (ba) hộ gia đình.

2. Nội dung

Rà soát, đnghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín ca thôn năm

……………………………………………………………………………………………………

3. Kết quả

Căn cứ Thông lư liên tịch số ……/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày ...../01/2014 của liên bộ y ban Dân tộc - Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, sau khi thảo luận, xem xét, cuộc họp đã thống nhất đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của thôn năm đối với:

- Ông (bà): …………………………………………………………. năm sinh ……………… dân tộc …………………….. với …………………. số phiếu/tng số phiếu ………….. = ………….. % *

- Lý do (nêu cụ thlý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Các thành viên tham dự họp thống nhất thông qua và lập biên bn thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bn lưu tại thôn, 01 bản gửi Ủy ban nhân dân xã. Biên bản thông qua và được ………% đại biểu dự họp tán thành. Cuộc họp kết thúc hồi ….. giờ ….. phút cùng ngày./.

 

Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)

Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện hộ dân
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện các Đoàn thể
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Chi ủy
(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

_________

(*) Đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn không tham gia bỏ phiếu, nhưng tham gia vào tổ kim phiếu đgiám sát kết quả bỏ phiếu đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của Hội nghị liên ngành thôn.

 

Biu mẫu 05

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của y ban Dân tộc và Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA, RÀ SOÁT ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM ………………..

Hôm nay, vào hồi ….. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm ….. tại UBND xã ………………………… huyện………………………………………………………………………

1. Thành phần:

- Ch trì: Ông (bà) ……………………………………… Chủ tịch (hoặc Phó CT) UBND xã

- Thư ký: Ông (bà) ………………………………………..……. (ghi rõ họ, tên, chức danh);

- Đại din Đảng ủy xã (ghi rõ họ, tên, chức danh): …………………………………………

- Đại diện Ủy ban MTTQ xã (ghi rõ họ, tên, chức danh): ………………………………….

- Đại diện các tổ chức đoàn thể của xã (ghi rõ họ, tên, chức danh): Mỗi đoàn thể cử 01 người tham gia.

2. Nội dung: Họp xem xét đnghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu số năm ………………….

3. Kết quả:

Căn cứ Thông tư liên tịch số ………./2014/TTLT-UBDT-BTC ngày ...../01/2014 của liên bộ Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thtướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Biên bản họp liên ngành của thôn gửi UBND xã đề nghị xem xét đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu số năm………………

Sau khi kim tra, xem xét đề nghị của thôn ……………………, cuộc họp đã thống nhất đề nghị UBND huyện xem xét đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm đối với các trường hợp sau:

- Ông (bà): …………………………………… năm sinh …………….. dân tộc ……………………. với …………… số phiếu/tng sphiếu …………. = …………..%. Lý do (nêu cụ thể lý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín):

……………………………………………………………………………………………………

- Ông (bà): …………………………………… năm sinh …………….. dân tộc ……………………. với …………… số phiếu/tng sphiếu …………. = …………..%. Lý do (nêu cụ thể lý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín):

……………………………………………………………………………………………………

Các thành viên tham dự họp đã thống nhất và lập biên bản thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bn lưu tại UBND xã, 01 bản gửi UBND huyện.

Biên bản thông qua và được ……………………………% đại biểu dự họp tán thành. Cuộc họp kết thúc hồi ….. giờ ….. phút cùng ngày./.

 

Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)

Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại diện các Đoàn thể xã
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện UBMTTQ xã
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Đảng ủy xã
(ký, ghi rõ họ tên)