Quyết định 911/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành
Số hiệu: 911/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 911/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2012-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định quyết định số: 1427/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015”;

Căn cứ Nghị quyết số: 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Khóa V - kỳ họp thứ 03 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 40/TTr-TTBCĐ ngày 08/5/2012 về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kèm theo kế hoạch).

Điều 2. Giao cho Công an Tỉnh là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các Huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện, đôn đốc theo dõi, tổ chức sơ, tổng kết, tổng hợp báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Công an Tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động-thương binh và xã hội, Kế hoạch-đầu tư, Tài chính, Y tế, Tư pháp, Giáo dục đào tạo, Văn hóa-thể thao và du lịch, Thông tin truyền thông, Kho bạc nhà nước tỉnh, Thành viên BCĐ 130/CP tỉnh, Đài Phát thanh truyền hình, Báo BR-VT, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các Huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BCĐ 130/CP Chính phủ và Bộ Công an (để b/cáo);
- TTr.TU, TTr.HĐND Tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Ủy ban MTTQVN Tỉnh và các đoàn thể;
- Thành viên UBND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Thành viên BCĐ 130/CP tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT-TH-TTBCĐ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2012-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 911/QĐ-UB ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015”. Ban chỉ đạo 130/CP tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

I. Quan điểm chỉ đạo:

- Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2012 - 2015 được xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và các cấp chính quyền nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung chỉ đạo thực hiện, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình này.

- Lấy phòng ngừa là chính, tạo ra những bước đột phá nhằm ngăn chặn, giảm cơ bản tình trạng mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

II. Mục tiêu:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống tội phạm mua bán người nhằm giảm các nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho mọi tầng lớp nhân dân về (phòng, chống tội phạm) PCTP mua bán người, để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia công tác này.

- Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố và xét xử vụ án mua bán người.

- Nâng cao hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người.

- Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTP mua bán người.

III. Đối tượng, phạm vi, thời gian thực hiện:

- Đối tượng: Mọi công dân có quốc tịch Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phạm vi: Chương trình được thực hiện trên phạm vi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2015.

IV. Công tác trọng tâm:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong toàn xã hội, với các tầng lớp nhân dân về Luật phòng, chống mua bán người có hiệu lực thi hành từ 1/1/2012, bằng nhiều hình thức thiết thực, đơn giản, dễ hiểu nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm mua bán người cho mọi người dân, đặc biệt là những người có nguy cơ cao bị mua bán. Lồng ghép nội dung Chương trình 130/CP với các Chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; nhất là thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chương trình 138/CP, Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”

- Tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, điều tra khám phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan nước ngoài. Coi trọng các biện pháp phòng ngừa xã hội, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm và tổ chức tốt việc nắm tình hình. Tổ chức điều tra cơ bản, rà soát tình hình nạn nhân bị mua bán và số đối tượng có liên quan đến tội phạm mua bán người, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh. Phát hiện kịp thời, điều tra xử lý triệt để tội phạm mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh. Không để hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm về mua bán người.

- Tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ có hiệu quả với những nạn nhân trở về, nghiên cứu đề xuất kịp thời các chế độ, chính sách, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng theo qui định.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. Nâng cao năng lực quản lý của nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Đa dạng hóa việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính để thực hiện Chương trình; đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bố trí cán bộ thực hiện các hoạt động trong Chương trình có năng lực phù hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện Chương trình và các đề án, tiểu đề án cụ thể. Huy động sự tham gia của các ban, ngành và các tổ chức xã hội nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, nhất quán, đồng bộ trong việc phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Thực hiện công tác giám sát và đánh giá theo từng đề án và toàn bộ Chương trình.

V. Các đề án của Chương trình:

1. Đề án 1: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

a. Chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2013 đạt 75% và năm 2015 đạt 100% cán bộ cấp xã chuyên trách có kiến thức chỉ đạo, hướng dẫn về chính sách pháp luật PCTP mua bán người.

- Đến năm 2013 đạt 85% và năm 2015 đạt 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người được chuyển tải thành tài liệu tuyên truyền tới xã, phường, thị trấn.

- Đến năm 2013, cấp tỉnh có ít nhất 10 báo cáo viên, cấp huyện có ít nhất 05 báo cáo viên, cấp xã có ít nhất 10 tuyên truyền viên.

- Đến năm 2013 đạt 70% và năm 2015 đạt 85% người dân hiểu biết về phương thức, thủ đoạn, hậu quả và cách thức phòng, chống tội phạm mua bán người cũng như chính sách pháp luật có liên quan.

- 100% phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng của địa phương theo dõi mảng nội chính có kiến thức, kỹ năng viết và đưa tin về phòng, chống mua bán người.

- Hàng năm, tỷ lệ số vụ người dân trình báo với cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã, hoặc bất kỳ cơ quan, tổ chức nào về các trường hợp có dấu hiệu phạm tội mua bán người tăng ít nhất 10% so với năm trước.

b. Các tiểu đề án:

- Tiểu Đề án 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức PCTP mua bán người thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo BR-VT và các Sở, ban, ngành, tổ chức khác có liên quan.

+ Nội dung thực hiện:

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người; tình hình thủ đoạn và hậu quả tác hại của tội phạm mua bán người; các biện pháp phòng ngừa; kết quả công tác PCTP mua bán người; các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng, chống mua bán người;

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, các trang tin điện tử của Báo và Đài xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. Các điểm bưu điện văn hóa xã (nếu có) phối hợp phát hành tài liệu, tờ rơi, báo chí, bản tin tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người cho người dân trên địa bàn.

- Các cơ quan quản lý văn hóa, du lịch thông qua các hoạt động văn hóa, du lịch, kinh doanh, dịch vụ tuyên truyền về phòng, chống mua bán người.

- Tiểu Đề án 2: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng PCTP mua bán người qua các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng.

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Thông tin truyền thông, Sở Lao động-thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các Sở, ban, ngành, tổ chức khác có liên quan.

+ Nội dung thực hiện:

- Xây dựng tài liệu truyền thông chung về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTP mua bán người; phương thức, thủ đoạn và hậu quả tác hại của tội phạm mua bán người; các biện pháp phòng ngừa; kỹ năng ứng xử trong trường hợp có dấu hiệu về việc mua bán người dưới nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, tờ gấp, tranh cổ động, sổ tay, sách hỏi đáp..;

- Xây dựng, củng cố và mở rộng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên về phòng, chống tội phạm mua bán người;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức như gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp, cung cấp tài liệu; thông qua hoạt động tại các cơ sở giáo dục; hoạt động văn hóa, du lịch, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình khác;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người;

- Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa tại các địa bàn trọng điểm về mua bán người;

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông tại cộng đồng;

2. Đề án 2: Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm mua bán người.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

a. Chỉ tiêu cụ thể:

- 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn.

- Hàng năm, 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại và 100% trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh làm rõ theo luật định.

- Hàng năm, tỷ lệ phát hiện, điều tra, truy tố các vụ án mua bán người đạt ít nhất 90% số vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, đưa ra xét xử kịp thời, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật các vụ án về tội phạm mua bán người; đảm bảo xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, đồng thời không để lọt tội phạm; áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với loại tội phạm này, được luận đồng tình. Tỷ lệ xét xử vụ án mua bán người đạt 95% trên tổng số vụ án đã được truy tố.

b. Các Tiểu đề án:

- Tiểu đề án 1: Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm mua bán người khu vực nội địa

+ Cơ quan chủ trì: Cơng an tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp.

+ Nội dung thực hiện:

- Xác lập, đấu tranh chuyên án, vụ án, triệt phá các tổ chức phạm tội mua bán người, tổ chức giải cứu nạn nhân, truy bắt đối tượng phạm tội…;

- Tổ chức điều tra và thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong vụ án mua bán người;

- Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người;

- Giáo dục người phạm tội và người liên quan đến tội phạm mua bán người;

- Bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trong lực lượng Công an;

- Tiến hành nắm tình hình, điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán người;

- Tổ chức xác minh các nguồn tin báo, tố giác về hành vi mua bán người;

- Tiểu đề án 2: Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm mua bán người khu vực biển và hải đảo.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ, các ngành có liên quan và các địa phương.

+ Nội dung thực hiện:

- Xác lập, đấu tranh chuyên án triệt phá các tổ chức phạm tội mua bán người, tổ chức giải cứu nạn nhân, truy bắt đối tượng phạm tội … tại khu vực, địa bàn biển và hải đảo;

- Phối hợp với lực lượng Công an mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người;

- Giáo dục người phạm tội và người liên quan đến tội phạm mua bán người tại khu vực, địa bàn biển và hải đảo;

- Bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán người, thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản, tuần tra kiểm soát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán người tại khu vực, địa bàn biển và hải đảo;

- Tổ chức xác minh các nguồn tin báo, tố giác về hành vi mua bán người tại khu vực, địa bàn biển và hải đảo.

- Tiểu đề án 3: Nâng cao hiệu quả công tác truy tố và xét xử tội phạm mua bán người.

+ Cơ quan chủ trì: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

+ Nội dung thực hiện:

- Thực hiện biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án mua bán người;

- Tổ chức hoạt động xét xử lưu động, án điểm các vụ án mua bán người;

- Tổ chức hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án mua bán người;

- Thực hiện xét xử các vụ án mua bán người;

- Thực hiện công tác thống kê số liệu tội phạm mua bán người.

3. Đề án 3: Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - thương binh và xã hội.

a. Các chỉ tiêu cụ thể:

- 100% các trường hợp đã tiếp nhận phải được tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật.

- 100% các trường hợp sau khi xác định là nạn nhân được hỗ trợ chế độ theo quy định.

- 100% nạn nhân có nhu cầu được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước.

- Đến năm 2015, đảm bảo cơ sở vật chất cho việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật.

b. Các Tiểu Đề án:

- Tiểu Đề án 1: Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân.

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

+ Nội dung thực hiện:

- Tổ chức tiếp nhận, xác minh nhân thân, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định, cấp giấy chứng nhận; đảm bảo cơ sở vật chất để tiếp nhận và thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin theo nguyện vọng của nạn nhân và áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong trường hợp nạn nhân bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân.

- Tiểu Đề án 2: Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - thương binh và xã hội.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

+ Nội dung thực hiện:

- Đảm bảo cơ sở vật chất và thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chỉ đạo việc hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề và trợ giúp pháp lý miễn phí nhằm đảm bảo cho nạn nhân theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân và các điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Đề án 4: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các Sở, ngành khác có liên quan.

a. Các chỉ tiêu cụ thể:

- 100% các văn bản hướng dẫn phải được ban hành và thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người.

- 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người đã ban hành được theo dõi và đánh giá hiệu quả thi hành.

- Tổ chức triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm mua bán người bổ sung cho Công ước.

b. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người.

- Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người.

- Theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người.

5. Đề án 5: Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.

Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các Sở, ngành, tổ chức xã hội có liên quan.

a. Chỉ tiêu cụ thể:

- 100% các điều ước quốc tế liên quan đến phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên được tổ chức triển khai thực hiện và có cơ chế theo dõi giám sát.

- Hàng năm, tăng ít nhất 5% tỷ lệ phối hợp giải quyết các vụ việc mua bán người với các nước, các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

- 100% các dự án hợp tác quốc tế tài trợ hoặc hỗ trợ đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra.

b. Nội dung thực hiện:

- Theo dõi, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các Điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm mua bán người mà Việt Nam là thành viên.

- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế của khu vực và thế giới về phòng, chống mua bán người.

- Củng cố và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp trong phòng, chống mua bán người với các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là các nước trong khu vực, các nước Tiểu vùng sông Mê Kông.

- Trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc mua bán người, giải cứu và hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Thu hút sự giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật của cộng đồng quốc tế cho công tác phòng, chống mua bán người.

- Triển khai thực hiện các dự án hợp tác của Bộ Công an với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài về phòng, chống tội phạm mua bán người phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các dự án hợp tác quốc tế khác về phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Hiệp định hợp tác song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế có liên quan đến phòng, chống tội phạm mua bán người.

VI. Kinh phí thực hiện Chương trình:

- Từ nguồn kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách trung ương và từ ngân sách địa phương bố trí hàng năm.

- Cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người được thực hiện theo cơ chế tài chính chương trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/2/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động PCTP mua bán người.

VII. Phân công trách nhiệm:

1. Công an tỉnh (Thường trực Chương trình 130/CP tỉnh): là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2012-2015.

- Chủ trì Đề án 2, Đề án 4, Đề án 5; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu đề án 1 thuộc Đề án 2, Tiểu Đề án 1 thuộc Đề án 3.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo 130/CP tỉnh để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án, Tiểu đề án còn lại.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Tiểu đề án 2 thuộc Đề án 2. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - thương binh và xã hội tham gia xây dựng Tiểu đề án 1 thuộc Đề án 3, chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực, địa bàn biển và hải đảo tham gia PCTP mua bán người. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện Đề án 5.

3. Sở Lao động-thương binh và xã hội: chủ trì Đề án 3; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện Tiểu đề án 2 thuộc Đề án 3.

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và quản lý, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài… nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

4. Sở Thông tin truyền thông: chủ trì Đề án 1; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Tiểu đề án 1 thuộc Đề án 1.

5. Sở Tài chính: chủ trì, xây dựng văn bản hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người theo cơ chế tài chính chương trình mục tiêu quốc gia. Phối hợp với Công an tỉnh lập kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền quyết định để cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình hàng năm theo quy định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người theo cơ chế tài chính như đối với chương trình mục tiêu quốc gia.

7. Sở Tư pháp: phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình. Xây dựng thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân. Quản lý hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hỗ trợ kết hôn, cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

8. Sở Ngoại vụ: phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - thương binh và xã hội, các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu xác minh và làm các thủ tục cần thiết khác để tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, Sở Tư pháp, các Sở, ngành có liên quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia thực hiện Đề án 1, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người vào các chương trình văn hóa, du lịch; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động du lịch, dịch vụ văn hóa nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và  Du lịch, các Sở, ngành khác có liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu đề án 2 thuộc Đề án 1. Phối hợp tham gia thực hiện các đề án, tiểu đề án khác có liên quan.

11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Tiểu đề án 3 Thuộc Đề án 2; tham gia thực hiện Tiểu đề án 1, Tiểu đề án 2 thuộc Đề án 2, Tiểu đề án 1 thuộc Đề án 3, Đề án 4 và Đề án 5.

12. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham gia thực hiện Đề án 2, Tiểu đề án 1 thuộc Đề án 3, Đề án 4 và Đề án 5.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia giám sát thực hiện Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư PCTP mua bán người.

14. Đề nghị Ban tuyên giáo tỉnh ủy:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền nội dung Chương trình 130/CP giai đoạn 2012 - 2015.

Đưa nội dung của Chương trình 130/CP giai đoạn 2011-2015 vào chương trình tập huấn kiến thức về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người cho các đồng chí cấp ủy, Trưởng, phó ban tuyên giáo, cán bộ phụ trách khoa giáo của Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các Sở, ngành, các Đảng bộ khối trực thuộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên báo, đài để nâng cao nhận thức về công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán người.

15. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh: tham gia thực hiện Chương trình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện Chương trình 130/CP tại các địa phương; lồng ghép thực hiện Chương trình với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình tại địa phương mình.

VIII. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình gửi về Ban chỉ đạo 130/CP tỉnh (Qua Văn phòng - Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo 130/CP của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.