Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 869/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 869/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Sở Lao động- Thương binh và xã hội thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện văn bản số 1790/LĐTBXH-PCTNXH ngày 23/5/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc đẩy nhanh thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của y ban nhân dân tỉnh; đng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trụ sở của SLao động-Thương binh và Xã hội đặt tại thành phPleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội gồm:

1. Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

2.1. Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế);

2.2. Thanh tra;

2.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

2.4. Phòng Người có công;

2.5. Phòng Lao động - Việc làm;

2.6. Phòng Dạy nghề;

2.7. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội;

2.8. Phòng Bảo trợ xã hội;

2.9. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

3.1. Trung tâm Dịch vụ việc làm;

3.2. Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp;

3.3. Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy;

3.4. Trường Trung cấp nghề An Khê;

3.5. Trường Trung cấp nghề Ayun Pa.

4. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh.

5. Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được y ban nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định, trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động-Tơng binh và Xã hội;
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban TCTU;
- S Tư pháp;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành