Quyết định 862/QĐ-BTTTT năm 2012 thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty TNHH Một thành viên Kết nối mạng ngôi sao (SNLINK)
Số hiệu: 862/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 862/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KẾT NỐI MẠNG NGÔI SAO (SNLINK)

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 đối với dịch vụ Internet;

Căn cứ Công văn số 1396/STTTT-BCVT ngày 10/11/2011 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra thực tế và đề xuất biện pháp xử lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 628/GP-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2009 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Kết nối mạng ngôi sao (SNLINK) theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 39 Luật Viễn thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Kết nối mạng ngôi sao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ;
- Sở TT&TT Tp.HCM;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, Cục VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng