Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 859/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 859/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Liên Bộ, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Y tế:

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y; pháp y tâm thần; y dược cổ truyền, trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyn hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Trụ sở của Sở Y tế đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Ni vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Y tế gồm:

1. Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

2. Các tổ chức tham mưu tổng hp và chuyên môn nghiệp vụ:

2.1. Văn phòng;

2.2. Thanh tra;

2.3. Phòng Tổ chức cán bộ;

2.4. Phòng Nghiệp vụ Y;

2.5. Phòng Nghiệp vụ Dược;

2.6. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Các quan trực thuộc:

3.1. Chi cục Dân s- Kế hoạch hóa gia đình;

3.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

4.1. Bệnh viện đa khoa tỉnh;

4.2. Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng;

4.3. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

4.4. Bệnh viện Tâm thần kinh;

4.5. Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê;

4.6. Bệnh viện Đa khoa khu vc Ayunpa;

4.7. Bệnh viện 331;

4.8. Bệnh viện Nhi;

4.9. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm;

4.10. Trường Trung cấp Y tế;

4.11. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản;

4.12. Trung tâm Truyền Thông - Giáo dục Sức khỏe;

4.13. Trung tâm Y tế Dự phòng;

4.14. Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội;

4.15. Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng;

4.16. Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS;

4.17. Trung tâm Pháp y;

4.18. Trung tâm Giám định Y khoa;

4.19. Trung tâm Y tế thành phố Pleiku;

4.20. Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa;

4.21. Trung tâm Y tế thị xã An Khê;

4.22. Trung tâm Y tế huyện Chư Păh;

4.23. Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh;

4.24. Trung tâm Y tế huyện Chư Sê;

4.25. Trung tâm Y tế huyện Chư Prông;

4.26. Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa;

4.27. Trung tâm Y tế huyện la Pa;

4.28. Trung tâm Y tế huyện Kbang;

4.29. Trung tâm Y tế huyện Kông Chro;

4.30. Trung tâm Y tế huyện Krông Pa;

4.31. Trung tâm Y tế huyện Mang Yang;

4.32. Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện;

4.33. Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ;

4.34. Trung tâm y tế huyện Đức Cơ;

4.35. Trung tâm Y tế huyện la Grai.

4.36. Phòng khám đa khoa khu vực (đổi tên các Trạm Y tế trung tâm xã) và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Việc thành lập, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SY tế thực hiện theo Khoản 4, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV .

5. Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định, trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ; Bộ Y tế;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Ban TCT
U;
- S
Tư pháp;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành