Quyết định 852/QĐ-UBND năm 2012 công bố, công khai thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số hiệu: 852/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 25/11/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 852 /QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Có danh mục và nội dung kèm theo được đăng tải trong Mục Đề án 30 của Trang thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ http://www.tayninh.gov.vn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 19/11/2009; Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 20/12/2010; Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố, sửa đổi, bổ sung, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH/ UBND CẤP HUYỆN/ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 852 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH/ UBND CẤP HUYỆN/ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Thủ tục cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Văn hóa

 

2

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim(Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu. Phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện sau: Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.)

Văn hóa

 

3

Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường

Văn hóa

 

4

Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ lĩnh vực y tế

Văn hóa

 

5

Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Văn hóa

 

6

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

Văn hóa

 

7

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật (Trường hp: Giy chng nhn đủ điu kin hot động giám định cvt bmt hoc bhng (rách, bn, phai m) không sdng được; Giy chng nhn đủ điu kin hot động giám định cvt bli do SVăn hóa, Ththao và Du lch đã cp gây ra; Có sthay đổi các thông tin đã được ghi nhn trong Giy chng nhn đủ điu kin hot động giám định cvt đã được cp).

Văn hóa

 

8

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm (Đối vi hot động đưa tác phm mthut từ địa phương đi trin lãm ti nước ngoài không mang danh nghĩa đại din cho quc gia Vit Nam do các cơ quan, tchc, cá nhân ti địa phương thc hin)

Văn hóa

 

9

Thủ tục đề nghị được tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam (Đối vi cuc thi, liên hoan nh ti địa phương do cơ quan trung ương, tchc nước ngoài tchc mà không thuc thm quyn ca BVăn hóa, Ththao và Du lch)

Văn hóa

 

10

Thủ tục cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển lãm/thi liên hoan ảnh (Đối vi hot động đưa nh từ địa phương đi trin lãm, thi, liên hoan ti nước ngoài không mang danh nghĩa đại din cho quc gia Vit Nam do các cơ quan, tchc, cá nhân ti địa phương thc hin)

Văn hóa

 

11

Thủ tục cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương(Không thuc thm quyn cp phép ca BVăn hóa, Ththao và Du lch)

Văn hóa

 

12

Thủ tục cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương(trường hp không thuc thm quyn cp phép ca BVăn hóa, Ththao và Du lch) khi Chtch y ban nhân dân tnh, thành phtrc thuc Trung ương y quyn cho SVăn hóa, Ththao và Du lch cp phép)

Văn hóa

 

13

Thủ tục Thẩm định dự toán phần mỹ thuật từ nguồn vốn ngân sách nhà nước(đối vi dtoán kinh phí phn mthut dưới 300 triu đồng)

Văn hóa

 

14

Thủ tục cấp phép cho đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc địa phương mời diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Văn hóa

 

15

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động.

Văn hóa

 

16

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Văn hóa

 

17

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương

Văn hóa

 

18

Thủ tục Phê duyệt nội dung băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc thể loại khác (ghi hình trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

Văn hóa

 

19

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam.(Đối vi các trin lãm: Trin lãm mthut ti địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Vit Nam hoc người nước ngoài tchc. Trin lãm mthut ti địa phương, do cơ quan trung ương, tchc nước ngoài tchc mà không thuc thm quyn ca BVHTTDL)

Văn hóa

 

20

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam(Đối vi các trin lãm: Trin lãm nh ti địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Vit Nam hoc người nước ngoài tchc. Trin lãm nh ti địa phương do cơ quan trung ương, tchc nước ngoài tchc mà không thuc thm quyn ca BVHTTDL)

Văn hóa

 

21

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức hoạt động billiards & snooker

Thể dục thể thao

 

22

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Thể dục thể thao

 

23

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Thể dục thể thao

 

24

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức hoạt động bơi, lặn

Thể dục thể thao

 

25

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Thể dục thể thao

 

26

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Thể dục thể thao

 

27

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức hoạt động quần vợt

Thể dục thể thao

 

28

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục thể thao

 

29

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ

Thể dục thể thao

 

30

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức hoạt động quyền anh

Thể dục thể thao

 

31

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao và tổ chức hoạt động Taekwondo

Thể dục thể thao

 

32

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội (CLB, liên đoàn) thể thao có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Thể dục thể thao

 

33

Thủ tục cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch

Du lịch

 

34

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

 

35

Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Du lịch

 

36

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (hng đạt tiêu chun kinh doanh lưu trú du lch cho bit thdu lch, căn hdu lch, bãi cm tri du lch, nhà nghdu lch, nhà có phòng cho khách du lch thuê, cơ slưu trú du lch khác)

Du lịch

 

37

Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch (hng đạt tiêu chun kinh doanh lưu trú du lch cho bit thdu lch, căn hdu lch, bãi cm tri du lch, nhà nghdu lch, nhà có phòng cho khách du lch thuê, cơ slưu trú du lch khác)

Du lịch

 

38

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Du lịch

 

39

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

 

40

Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Du lịch

 

41

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: (Thay đổi tên gi hoc thay đổi nơi đăng ký thành lp ca doanh nghip du lch nước ngoài tmt nước sang mt nước khác; Thay đổi địa đim đặt trsca văn phòng đại din đến mt tnh, thành phtrc thuc Trung ương khác; Thay đổi ni dung hot động ca doanh nghip du lch nước ngoài

Du lịch

 

42

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ

Du lịch

 

43

Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

 

44

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Du lịch

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Thủ tục công nhận “ấp văn hoá”

Văn hoá

 

2

Thủ tục công nhận “khu phố văn hoá”

Văn hoá

 

3

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”

Văn hoá

 

4

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”

Văn hoá

 

5

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản)

Văn hóa

 

6

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội thể thao có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

Thể dục thể thao

 

III

TTHC THUC THM QUYN GII QUYT CA UBND CP XÃ

1

Thủ tục công nhận “Gia đình văn hoá”

Văn hóa

 

2

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản)

Văn hóa

 

3

Thủ tục công nhận và giải thể câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở

Thể dục thể thao

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/ Ghi chú

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

A.

LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Di sản văn hóa

123119

2

Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép và thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Di sản văn hóa

122684

3

Thủ tục cấp phép cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Nghệ thuật biểu diễn

123419

4

Thủ tục cấp phép cho đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Nghệ thuật biểu diễn

123433

5

Thủ tục cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức địa phương (Bao gm: đơn vnghthut biu din chuyên nghip, đơn vtchc biu din nghthut chuyên nghip công lp, đơn vnghthut biu din chuyên nghip ca Hi nghnghip, cơ sở đào to chuyên ngành nghthut biu din; đơn vnghthut và đơn vtchc biu din ngoài công lp và các tchc kinh tế, chính tr, văn hóa, xã hi thuc địa phương)

Nghệ thuật biểu diễn

122697

6

Thủ tục cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Nghệ thuật biểu diễn

170426

7

Thủ tục cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

122711

8

Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp địa phương

Nghệ thuật biểu diễn

123044

9

Thủ tục cấp giấy phép trình diễn thời trang cho các đoàn nghệ thuật thuộc địa phương, các đoàn nghệ thuật, cá nhân nghệ sĩ nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn tại địa phương, cá nhân nghệ sĩ Việt Nam (không phải là đoàn nghệ thuật) biểu diễn tại địa phương.

Nghệ thuật biểu diễn

123085

10

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Karaoke, vũ trường, lễ hội

123018

11

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Karaoke, vũ trường, lễ hội

123008

12

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Karaoke, vũ trường, lễ hội

122642

13

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

123366

14

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên)

Thư viện

170420

15

Thủ tục cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Di sản

123361

16

Thủ tục thẩm định xếp hạng di tích cấp tỉnh

Di sản

122659

17

Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Di sản

170412

18

Thủ tục cấp giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

Nghệ thuật biểu diễn

123068

B. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Thể dục thể thao

140977

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Thể dục thể thao

140999

C. LĨNH VỰC DU LỊCH

 

 

1

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Lữ hành

141076

2

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Lữ hành

141130

3

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Lữ hành

141158

4

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Lữ hành

141147

5

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành

141061

6

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành

141008

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Du lịch

170410

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú

1

Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo dịch vụ hàng hóa thông thường

Văn hóa

123214

2

Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo bảng, biển, panô có diện tích từ 40m2 trở lên

Văn hóa

123328

3

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm văn hóa nghệ thuật

Văn hóa

123106

4

Cấp giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trong nước có yếu tố nước ngoài

Văn hóa

124007

5

Thủ tục công nhận danh lam thắng cảnh

Văn hóa

123036

6

Thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị đưa thí sinh đạt danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu địa phương dự thi Hoa hậu Thế giới

Văn hóa

123169

7

Thủ tục chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp tỉnh

Văn hóa

170423

8

Thủ tục cho phép mở lớp võ thuật

Thể dục thể thao

140957

9

Thủ tục thành lập liên đoàn, hiệp hội thể thao

Thể dục thể thao

170349

10

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú

Du lịch

141100

11

Thủ tục xếp hạng lại cơ sở lưu trú

Du lịch

170397

12

Thủ tục cấp biển hiệu phục vụ khách du lịch cho cơ ở kinh doanh dịch vụ du lịch

Du lịch

141122

13

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Du lịch

141142

14

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

141043

15

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

141064

16

Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Du lịch

141070

17

Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

141049

18

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Du lịch

141090

19

Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Du lịch

141097

(*) Ghi chú: Lý do bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính này là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN