Quyết định 84/2014/QĐ-UBND về tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô tỉnh Kon Tum
Số hiệu: 84/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 10/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐĂK BLÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng; Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô tỉnh Kon Tum với các nội dung sau:

1. Vị trí, chức năng:

Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, có chức năng quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng; trồng và chăm sóc rừng trồng, rừng phòng hộ; khoanh nuôi phục hồi rừng; nuôi dưỡng làm giàu rừng, cải tạo rừng; khai thác gỗ và lâm sản; khoán rừng và đất lâm nghiệp; dịch vụ giống cây trồng theo quy định của pháp luật trong phạm vi lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô quản lý.

Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô đóng tại xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô thực hiện theo quy định tại Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan.

3. Tổ chức bộ máy Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô:

a. Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng ban và không quá 02 (hai) Phó Trưởng ban. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban và Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ hiện hành.

b. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp - Hành chính.

- Phòng Kỹ thuật lâm nghiệp và quản lý bảo vệ rừng.

4. Biên chế:

a. Biên chế của Ban quản lý gồm biên chế quản lý hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b. Trưởng Ban quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn
phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Chi cục Văn thư lưu trữ;
- Lưu: VT-TH3, KTN5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng