Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 828/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 06/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 828/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Nội vụ có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP và CV NV, KH;
- Lưu: VT, CCHC (3 bản).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Kèm theo Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh

Thủ tục số 36

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh

Thủ tục số 37

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh

1.1. Trình tự thực hiện:

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị thẩm định để làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Sở Nội vụ trình UBND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Đoàn Thành niên Công sản Hồ Chí Minh tỉnh ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

1.2. Cách thức thực hiện:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh có nhu cầu thành lập tổ chức thanh niên xung phong thì lập 02 bộ hồ sơ theo quy định và gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ (qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) để thẩm định, trình UBND tỉnh cho ý kiến.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau:

+ Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong;

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).

- Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên, đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan cấp tỉnh, bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 12/2011/NĐ-CP .

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó, Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn 07 ngày; UBND tỉnh có văn bản trả lời trong thời hạn 03 ngày).

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và thẩm định, UBND tỉnh có văn bản trả lời.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong và quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

1.8. Lệ phí: Không có.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

 

2. Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh

2.1. Trình tự thực hiện:

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị thẩm định để làm cơ sở cho việc ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Sở Nội vụ trình UBND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

2.2. Cách thức thực hiện:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lập 02 bộ hồ sơ theo quy định và gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ (qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) để thẩm định, trình UBND tỉnh cho ý kiến.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.

- Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:

+ Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

+ Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

+ Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

- Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đây, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.

- Đối với trường hợp giải thể theo quy định tại khoản 3, Điều 6, Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong.

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó, Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn 07 ngày; UBND tỉnh có văn bản trả lời trong thời hạn 03 ngày).

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ và thẩm định, UBND tỉnh có văn bản trả lời.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong và quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

2.8. Lệ phí: Không có.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong./.