Quyết định 8167/QĐ-HQHCM năm 2016 giải pháp thực hiện nâng cao nhóm chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 8167/QĐ-HQHCM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đinh Ngọc Thắng
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8167/QĐ-HQHCM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NÂNG CAO NHÓM CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 4063/QĐ-TCHQ ngày 16/12/2015 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của Doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2015 do cơ quan liên ngành (USAID), VCCI và Tổng cục Hải quan thực hiện.

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan Tỉnh, liên Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định 964/QĐ-HQHCM ngày 04/02/2016, Kế hoạch kiểm soát TTHC kèm theo Quyết định số 2739/QĐ-HQHCM ngày 10/05/2016, Kế hoạch số 918/KH-HQHCM ngày 14/04/2016 về chương trình đối tác Hải quan Doanh nghiệp chuyên đề: “trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trong hoạt động giám sát”, Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác năm 2016 tại Công văn số 78/HQHCM-GSQL ngày 12/01/2016 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát Quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các giải pháp thực hiện nâng cao nhóm chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Giám sát Quản lý, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - Phó TCT TCHQ (thay b/c);
- Vụ Pháp chế - Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Các đ/c Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- Website Cục Hải quan TP.HCM;
- Lưu: VT, GSQL-HĐH.Thuỷ (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đinh Ngọc Thắng