Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực trang thiết bị y tế và lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Số hiệu: 797/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tuấn Phong
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 797/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 5652/QĐ-BYT ngày 10/12/2021 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 5952/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 951/TTr-SYT ngày 17/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực trang thiết bị y tế và lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận (Chi tiết tại Phụ lục I).

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Chi tiết tại Phụ lục II).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Sở TT&TT (p/h cập nhật các phần mềm);
- Sở Nội vụ (phòng CCHC);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC.
Huy

CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Phong

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN
(kèm theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (08 TTHC)

Stt

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (03 TTHC)

1. Lĩnh vực trang thiết bị y tế (03 TTHC)

1

1.003006

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

0 ngày (trong ngày nộp hồ sơ, bao gồm giấy tờ xác nhận đã nộp phí theo quy định)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Y tế.

Mức độ 4

Không

Phí thẩm định: 3.000.000 /01 hồ sơ

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16//11/2021 của Bộ Y tế .

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

2

1.003029

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.

0 ngày (trong ngày nộp hồ sơ, bao gồm giấy tờ xác nhận đã nộp phí theo quy định)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Y tế.

Mức độ 4

Không

- Phí thẩm định công bố trang thiết bị y tế loại A: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Phí thẩm định công bố trang thiết bị y tế loại B: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16//11/2021 của Bộ Y tế.

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

3

1.003039

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

0 ngày (trong ngày nộp hồ sơ, bao gồm giấy tờ xác nhận đã nộp phí theo quy định)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Y tế.

Mức độ 4

Không.

Phí thẩm định: 3.000.000 /01 hồ sơ

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16//11/2021 của Bộ Y tế.

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

II. Thủ tục hành chính bãi bỏ (05 TTHC)

1. Lĩnh vực trang thiết bị y tế (02 TTHC)

Stt

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

1

2.000985

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

TTHC được bãi bỏ theo Quyết định số 5652/QĐ-BYT ngày 10/12/2021 của Bộ Y tế.

2

2.000982

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D.

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

TTHC được bãi bỏ theo Quyết định số 5652/QĐ-BYT ngày 10/12/2021 của Bộ Y tế.

2. Lĩnh vực giám định y khoa (03 TTHC)

1

1.004624

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi.

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

TTHC được bãi bỏ theo Quyết định số 5952/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Bộ Y tế.

2

1.001069

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

TTHC được bãi bỏ theo Quyết định số 5952/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Bộ Y tế.

3

1.001050

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên.

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

TTHC được bãi bỏ theo Quyết định số 5952/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Bộ Y tế.

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Lĩnh vực trang thiết bị y tế (03 TTHC)

1. Công bố đủ điêu kiện sản xuất trang thiết bị y tế (mã số TTHC: 1.003006).

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua mạng:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác và đã nộp phí theo quy định thì tiếp nhận.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, chưa nộp phí thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nộp phí.

-Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do.

Giờ hành chính

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.

Chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính (KHTC) Sở Y tế xử lý.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo phòng KHTC

Xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét, duyệt kết quả, chuyển chuyên viên quản trị mạng.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 5

Chuyên viên quản trị mạng Sở Y tế

Thực hiện đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế các thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

0 ngày
(trong ngày nộp hồ sơ)

2. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B (mã số TTHC : 1.003029).

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua mạng:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác và đã nộp phí theo quy định thì tiếp nhận.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, chưa nộp phí thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nộp phí.

-Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do.

Giờ hành chính

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.

Chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính (KHTC) Sở Y tế xử lý.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo phòng KHTC

Xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét, duyệt kết quả, chuyển chuyên viên quản trị mạng.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 5

Chuyên viên quản trị mạng Sở Y tế

Thực hiện đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế các thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

0 ngày
(trong ngày nộp hồ sơ)

3. Công bố đủ điêu kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (mã số TTHC : 1.003039).

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua mạng:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác và đã nộp phí theo quy định thì tiếp nhận.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, chưa nộp phí thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nộp phí.

-Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, phải nêu rõ lý do.

Giờ hành chính

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.

Chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính (KHTC) Sở Y tế xử lý.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo phòng KHTC

Xem xét, thẩm định, trình lãnh đạo Sở.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 4

Lãnh đạo Sở

Xem xét, duyệt kết quả, chuyển chuyên viên quản trị mạng.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 5

Chuyên viên quản trị mạng Sở Y tế

Thực hiện đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế các thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

0 ngày
(trong ngày nộp hồ sơ)

 

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010

Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế Ban hành: 08/11/2021 | Cập nhật: 10/11/2021