Quyết định 763/QĐ-BNN-TC năm 2012 phê duyệt mức lương tư vấn - Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014
Số hiệu: 763/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 763/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỨC LƯƠNG TƯ VẤN - DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM, CÚM Ở NGƯỜI VÀ DỰ PHÒNG ĐẠI DỊCH Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-BNN-HTQT ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao thực hiện dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014;

Căn cứ Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) mã số 4992-VN và Quỹ ủy thác phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người mã số TF 099841 ký ngày 21/10/2011;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-BNN-HTQT ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nội dung sử dụng nguồn vốn bổ sung cho Dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam” (gọi tắt là VAHIP), giai đoạn 2011-2014;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt sử dụng nguồn vốn bổ sung dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP) giai đoạn 2011-2014” bằng viện trợ không hoàn lại và vốn vay của Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-BNN-TC ngày 17/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014;

Căn cứ thư đồng thuận của Ngân hàng Thế giới ngày 10 tháng 5 năm 2012 về mức lương của tư vấn;

Căn cứ biên bản đàm phán hợp đồng với Bà Lê Minh Tâm ngày 25/4/2012; Bà Lại Thị Kim Lan ngày 25/4/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban điều phối dự án VAHIP tại công văn số 843/DANN-VAHIP ngày 04 tháng 5 năm 2012 về việc phê duyệt mức lương cho tư vấn dự án VAHIP,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức lương tối đa cho các vị trí tư vấn thuộc Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam giai đoạn 2011-2014, cụ thể như sau:

- Tư vấn trong nước về quản lý kỹ thuật và điều phối dự án: 2.000 USD/tháng.

- Tư vấn trong nước về dịch vụ phòng thí nghiệm, giám sát dịch bệnh và hoạt động phòng chống dịch vùng biên giới: 1.600 USD/tháng.

Mức lương tối đa trên đã bao gồm cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại thuế theo quy định hiện hành

Điều 2. Ban Điều phối dự án VAHIP thuộc Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo đúng quy định của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp; Giám đốc Ban Điều phối dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà