Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2022 bãi bỏ Quyết định 2063/QĐ-UBND quy định tạm thời định mức chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm nhanh vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Số hiệu: 753/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày ban hành: 18/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 753/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2063/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY MẪU, TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NHANH VI RÚT SARS-COV-2 TRÊN ĐỊA BÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 69/TTr-STC ngày 11 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định tạm thời định mức chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm nhanh vi rút SARS-Cov-2 trên địa bàn.

Điều 2. Giao cho Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Y tế, Kho bạc Nhà nước Kiên Giang; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 của QĐ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nknguyen.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nhàn