Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 746/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Văn Dũng
Ngày ban hành: 22/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ ĐẤU THẦU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang (có danh mục kèm theo);

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang (05 thủ tục hành chính).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VP: CVP, P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, KSTT (Uyên).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Dũng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ ĐẤU THẦU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
746/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

1. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất - 1.009491

a) Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định: không quá 30 ngày.

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: không quá 15 ngày.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 12 - 02733. 993852), số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: không.

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020.

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 45 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

Chuyên viên

26,5 ngày

Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

3

Ký trình hồ sơ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

Lãnh đạo Phòng Kinh tế

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế

04 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng Kinh tế

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

11

Ký trình hồ sơ

Thường trực UBND tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Tiếp nhận hồ sơ của UBND tỉnh, chuyển Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

1/2 ngày

14

Xem hồ sơ và chuyển Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

1/2 ngày

15

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách

1/2 ngày

16

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Ban Kinh tế Ngân sách

04 ngày

17

Xem hồ sơ, ký tắt, trình hồ sơ

Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách

1/2 ngày

18

Ký hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Thường trực HĐND tỉnh

01 ngày

19

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

1/2 ngày

20

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

 

2. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất - 1.009492

a) Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định: không quá 60 ngày.

- Thời gian phê duyệt dự án PPP: không quá 15 ngày.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 12- 02733. 993852), số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: không.

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020.

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đi tác công tư.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 75 ngày.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

Chuyên viên

57,5 ngày

Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

3

Ký trình hồ sơ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

Lãnh đạo Phòng Kinh tế

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế

10 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng Kinh tế

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

11

Ký hồ sơ

Thường trực UBND tỉnh

01 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

 

3. Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất -1.009493

a) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn thẩm định: không quá 30 ngày.

- Thời hạn phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP: không quá 15 ngày.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 12 - 02733. 993852), số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: không.

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020.

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 45 ngày.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

Chuyên viên

26,5 ngày

Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

3

Ký trình hồ sơ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

Lãnh đạo Phòng Kinh tế

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế

04 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng Kinh tế

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

11

Ký trình hồ sơ

Thường trực UBND tỉnh

1/2 ngày

12

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hi và Hi đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Tiếp nhận hồ sơ của UBND tỉnh, chuyển Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

1/2 ngày

14

Xem hồ sơ và chuyển Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

1/2 ngày

15

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách

1/2 ngày

16

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Ban Kinh tế Ngân sách

04 ngày

17

Xem hồ sơ, ký tắt, trình hồ sơ

Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách

1/2 ngày

18

Ký hồ sơ chấp thuận chủ trương đu tư dự án

Thường trực HĐND tỉnh

01 ngày

19

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

1/2 ngày

20

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

 

4. Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất - 1.009494

a) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn thẩm định: không quá 60 ngày.

- Thời hạn phê duyệt: không quá 15 ngày.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 12 - 02733. 993852), số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: không.

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020.

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 75 ngày.

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

Chuyên viên

57,5 ngày

Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

3

Ký trình hồ sơ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

Lãnh đạo Phòng Kinh tế

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế

10 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tt

Lãnh đạo Phòng Kinh tế

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

11

Ký hồ sơ

Thường trực UBND tỉnh

01 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

 

II. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

1. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) - 2.002283

a) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; đánh giá việc đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất quy định khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ; xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

b) Địa điểm thực hiện:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 12 - 02733. 993852), số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

c) Phí, lệ phí: không.

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 40 ngày

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

1/2 ngày

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đđiều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)

Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

Chuyên viên

26,5 ngày

Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

3

Ký trình hồ sơ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

01 ngày

4

Đóng dấu, vào sổ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

1/2 ngày

5

Tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

6

Xem hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

7

Xem hồ sơ và chuyển Chuyên viên

Lãnh đạo Phòng Kinh tế

1/2 ngày

8

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế

06 ngày

9

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Phòng Kinh tế

1/2 ngày

10

Xem hồ sơ, ký tắt

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

11

Ký hồ sơ

Thường trực UBND tỉnh

01 ngày

12

Đóng dấu vào sổ, chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

1/2 ngày

13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư Ban hành: 26/03/2021 | Cập nhật: 26/03/2021