Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2012 thực hiện mức tiền thưởng theo mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định 31/2012/NĐ-CP
Số hiệu: 745/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

Ủy ban nhân dân
tỈnh nam đỊnH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 745/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN MỨC TIỀN THƯỞNG THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP NGÀY 12/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP , ngày 15/4/2010 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP , ngày 12/4/2012 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu chung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 517/TTr-SNV ngày 23/5/2012, về việc thực hiện mức tiền thưởng theo mức lương tối thiểu chung, quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP , ngày 12/4/2012 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh mức chi tiền thưởng tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung được quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP , ngày 12/4/2012 của Chính phủ là 1.050.000 đồng (một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 2. Mức chi tiền thưởng tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (nêu trên), được thực hiện từ ngày 01/6/2012.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long