Quyết định 743/QĐ-TANDTC năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Số hiệu: 743/QĐ-TANDTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Sơn
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 743/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35- CT/TW NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Phó TTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);
-
Ban Nội chính TW;
-
Văn phòng TW Đảng;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Thanh tra Chính phủ;
-
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (để báo cáo)
-
Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
-
Cổng TTĐT .TANDTC (để đưa tin);
- Lưu: VT, BTTr (2b).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định 743/QĐ-TANDTC ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân nhân dân tối cao.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

- Phát huy trách nhiệm, vai trò của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ đó nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này, góp phần hạn chế việc phát sinh các khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân; tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của cán bộ, công chức và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đưa công tác tiếp công dân trong các Tòa án nhân dân vào nề nếp đúng quy định, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

- Kiện toàn tổ chức, đội ngũ công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục công dân; tăng cường phối hợp với các lực lượng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc và phân công các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

- Quá trình thực hiện Kế hoạch cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất biện pháp giải quyết.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản khác liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1.1. Tổ chức quán triệt đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao

a) Hình thức: Quán triệt tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

b) Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của Tòa án nhân dân tối cao.

c) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Ban cán sự đảng.

d) Đơn vị phối hợp: Ban Thanh tra; Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

đ) Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2017.

1.2. Tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao

a) Hình thức: Quán triệt tại cuộc họp của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

c) Đơn vị phối hợp: Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

d) Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2017.

1.3. Quán triệt trong các Tòa án nhân dân cấp cao

a) Đơn vị thực hiện: Các Tòa án nhân dân cấp cao.

b) Đơn vị phối hợp: Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

c) Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2017.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các Tòa án nhân dân

2.1. Rà soát các văn bản pháp luật, quy định của Tòa án nhân dân tối cao vê công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dn thi hành.

a) Đơn vị thực hiện: Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Giám đốc, kiểm tra I, II, III; Vụ Pháp chế và quản lý khoa học; Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành:

- Việc rà soát hoàn thành trong tháng 12 năm 2016.

- Việc sửa đổi, bổ sung các văn bản hoàn thành trong năm 2017.

2.2. Xây dựng Nội quy tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao thay thế Quy chế tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao năm 2006.

a) Đơn vị thực hiện: Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Giám đốc, kiểm tra I, II, III; Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan.

c) Thời hạn hoàn thành: Tháng 06 năm 2017.

2.3. Xây dựng Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức, viên chức và người lao động trong các Tòa án nhân dân; Quy chế phối hợp về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

a) Đơn vị thực hiện: Ban Thanh tra; Vụ Giám đốc, kiểm tra I, II, III Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan.

c) Thời hạn hoàn thành: Tháng 9 năm 2017.

2.4. Xây dựng Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu, nại tố cáo trong các Tòa án nhân dân.

a) Đơn vị thực hiện: Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và quản lý khoa học; Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan.

c) Thời hạn hoàn thành: Tháng 12 năm 2016.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài

a) Đơn vị thực hiện: Ban Thanh tra; các Vụ Giám đốc, kiểm tra 1, II, III Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tiến hành thường xuyên, từ tháng 12 năm 2016.

4. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm có cơ vật chất phục vụ công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

4.1. Kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật.

a) Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra; Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2017.

4.2. Bố trí trụ sở, trang bị, phương tiện, bảo đảm kinh phí và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

a) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Cục Kế hoạch - Tài chính.

b) Đơn vị phối hợp: Ban Thanh tra; Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tiến hành thường xuyên, bắt đầu từ tháng 12 năm 2016.

4.3. Xây dựng quy định về chi trả chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và Thông tư Liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ.

a) Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Cục Kế hoạch - Tài chính; Các Vụ Giám đốc, Kiểm tra I, II, III và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Tháng Quý II năm 2017.

5. Tổ chức buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

5.1. Tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

5.1.1. Xây dựng Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

a) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: Ban Thanh tra; các Vụ Giám đốc, kiểm tra I, II, III và các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

c) Thời hạn hoàn thành: chậm nhất là 07 ngày làm việc, trước ngày tiếp công dân.

5.1.2. Chuẩn bị Kế hoạch, nội dung, tài liệu liên quan phục vụ buổi tiếp công dân của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đảm bảo chất lượng, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, chỉ đạo.

a) Đơn vị thực hiện: Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao; các Vụ Giám dốc kiểm tra I, II, III; Vụ Tổ chức cán bộ.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

c) Thời hạn báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao: chậm nhất là 03 ngày làm việc, trước ngày tiếp công dân.

5.1.3. Công bố thông tin về việc tiếp công dân của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

a) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: Ban Thanh tra; các Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III.

c) Thời hạn hoàn thành: chậm nhất là 05 ngày làm việc, trước ngày tiếp công dân.

5.2. Tổ chức buổi tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

a) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: Ban Thanh tra, các vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III và các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

c) Thời hạn hoàn thành: Theo vụ việc.

6. Xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao để kịp thời cung cấp thông tin về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của hệ thống Tòa án nhân dân

a) Đơn vị thực hiện: Vụ Tổng hợp; Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

c) Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

7.1. Biên soạn, phát hành cho các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân cấp huyện các loại sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản, thu nhập.

a) Đơn vị thực hiện: Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao,

b) Đơn vị phối hợp; Vụ Pháp chế và quản lý khoa học; Vản phòng Tòa án nhân dân tối cao; cục Kế hoạch Tài chính và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017.

7.2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Tạp chí Tòa án nhân dân, Báo Công lý và Trang Thông tin điện tử của Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Đơn vị thực hiện: Văn phòng; Vụ Tổng hợp; Tạp chí Tòa án nhân dân; Báo Công lý.

b) Đơn vị phối hợp: Ban Thanh tra; Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Thời gian hoàn thành: Cả năm 2017.

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án nhân dân tối cao nhằm thu thập và cung cấp thông tin liên thông, nâng cao chất lượng báo cáo, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và công tác quản lý nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao

a) Đơn vị thực hiện: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

b) Đơn vị phối hợp: Ban Thanh tra; Văn phòng; Cục Kế hoạch Tài chính Tòa án nhân dân tối cao; các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo việc thực hiện Kế hoạch;

- Hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án nhân dân các cấp kịp thời phát hiện sơ hở, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống Tòa án nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của Luật Tiếp công dân.

- Trưởng ban Ban Thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo quy định; Lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Cục Kế hoạch - Tài chính trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giao nguồn kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này.

- Phối hợp với Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

- Bảo đảm an ninh, trật tự và cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân của Tòa án nhân dân tối cao.

3. Vụ Tổng hợp:

- Phối hợp với Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao xây dựng và vận hành thường xuyên Trang thông tin điện tử về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao để kịp thời cung cấp thông tin về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của hệ thống Tòa án nhân dân.

- Phối hợp với Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án nhân dân tối cao, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và công tác quản lý nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện Kế hoạch này, phù hợp với tình hình quản lý ngân sách của Tòa án nhân dân tối cao và quy định cua pháp luật.

5. Các đơn vị khác thuộc Tòa án nhân dân tối cao:

- Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản khác hướng dẫn về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này.

6. Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị (Việc xây dựng Kế hoạch triển khai phải hoàn thành trước ngày 30/01/2017).

7. Chế độ báo cáo, cung cung cấp thông tin về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo định kỳ: hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, một năm gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Ban Thanh tra).

- Thời hạn gửi báo cáo như sau:

+ Báo cáo công tác quý gửi trước ngày 15 của tháng cuối quý;

+ Báo cáo công tác 6 tháng gửi trước ngày 15 của tháng 6;

+ Báo cáo công tác năm gửi trước ngày 15 của tháng 12.

Trường hợp cần thiết Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị báo cáo đột xuất.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Toà án nhân dân tối cao (qua Ban Thanh tra) để tổng hợp, đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, giải quyết./.

 

 

Điều 9. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân các cấp

1. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân trung ương

a) Ban Tiếp công dân trung ương có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương tương đương Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương tương đương Phó Vụ trưởng do Tổng thanh tra Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Ban Tiếp công dân trung ương thay thế Vụ Tiếp dân và xử lý đơn thư quy định tại Điều 3 của Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

b) Ban Tiếp công dân có các phòng nghiệp vụ để thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh.

Ban Tiếp công dân cấp tỉnh có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh do một Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân phụ trách, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh tương đương cấp Trưởng phòng. Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

3. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân cấp huyện.

Ban Tiếp công dân cấp huyện có Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng ban tiếp công dân cấp huyện do một Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phụ trách. Trưởng ban tiếp công dân cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tiếp công dân.

5. Ban Tiếp công dân các cấp có con dấu riêng để phục vụ công tác tiếp công dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mẫu dấu và việc sử dụng con dấu của Ban Tiếp công dân các cấp.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.