Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020
Số hiệu: 735/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 735/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020”, gồm các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

1. Xây dựng thế hệ thanh niên Nam Định phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động, trở thành những công dân tốt.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ; hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại; động viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn thanh niên trong xã hội.

3. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình 1: “Nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm công dân, xây dựng phẩm chất tốt đẹp và đạo đức cách mạng cho thanh niên”

a) Chỉ tiêu:

- Hàng năm phấn đấu giới thiệu cho Đảng khoảng 3.000 đoàn viên ưu tú; trong đó, có từ 1.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trở lên; ít nhất có 500 thanh niên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được kết nạp Đảng.

- Đến năm 2015:

+ Có 100% thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên công nhân và thanh niên công chức, viên chức, thanh niên trong các lực lượng vũ trang, thanh niên học sinh, sinh viên được phổ biến tuyên truyền về tình hình, nhiệm vụ cách mạng của đất nước; 100% thanh niên học sinh, sinh viên thực hiện tốt chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Có 50% và đến năm 2020 có 70% cán bộ đoàn cấp xã, phường, thị trấn có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; có 70% và đến năm 2020 có 90% thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

+ Có 90% và đến năm 2020 có 100% cán bộ đoàn từ cấp huyện đến cấp tỉnh có trình độ trung, cao cấp lý luận chính trị trở lên.

b) Các hoạt động chủ yếu:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh niên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt phụ trách công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên; thực hiện tốt vai trò Đoàn là người bạn, người đồng chí của thanh niên. Tổ chức Đoàn phối hợp các lực lượng, huy động các nguồn lực xã hội trong giáo dục thanh niên, nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến thực sự trong đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên;

- Phát động phong trào học tập, tìm hiểu, tổ chức các chương trình hành động nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, quê hương; định hướng cho thanh niên tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại; tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao đạo đức công dân; tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên và các văn bản khác có liên quan;

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho thanh niên hiểu biết về tình hình thanh niên và phong trào thanh niên thế giới, tổ chức hoạt động tuyên truyền đối ngoại thanh niên; vận động thanh niên nâng cao tinh thần tự hào, ý thức tự tôn dân tộc, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

2. Chương trình 2: “Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực khoa học và công nghệ cho thanh niên”

a) Chỉ tiêu:

- Hàng năm có 80% trở lên học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, đến năm 2020 là 85%;

- Đến năm 2015: 100% thanh niên học sinh THPT được phổ cập tin học (cả khu vực đô thị và khu vực nông thôn); 70% và đến năm 2020: 80% thanh niên học sinh khu vực đô thị; có 55% và đến năm 2020 có 65% thanh niên học sinh khu vực nông thôn sử dụng được một ngoại ngữ ở mức giao tiếp thông thường;

- Đến năm 2015 có 90% và đến năm 2020: 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có điểm truy cập internet công cộng và hoạt động hiệu quả; 100% thanh niên học sinh THPT được giáo dục hướng nghiệp.

b) Các hoạt động chủ yếu:

- Tập trung đầu tư nâng cấp và xây dựng mới hệ thống trường, lớp học đạt chuẩn quốc gia; triển khai đào tạo theo chuẩn đáp ứng nhu cầu xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục”; thực hiện tốt phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh, sinh viên tích cực”;

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất trong thanh niên; phát huy phong trào “Sáng tạo trẻ”, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy học tin học, ngoại ngữ trong nhà trường; duy trì và phát triển các Câu lạc bộ tin học - Ngoại ngữ trong các trường PTTH góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức và khả năng của thanh niên trong giao lưu quốc tế;

- Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, tăng tỷ lệ lao động trẻ được đào tạo có trình độ, chuyên môn kỹ thuật cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; nâng tỷ lệ cán bộ trẻ có trình độ cao trong đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, lãnh đạo; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục, phát triển nhanh và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng nông thôn;

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn và công tác thanh niên ở các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

3. Chương trình 3: “Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên”

a) Chỉ tiêu:

- Hàng năm phấn đấu có khoảng 18.000 thanh niên được giải quyết việc làm; khoảng 10.000 lao động được đào tạo nghề; khoảng 1.600 thanh niên đi làm việc ở nước ngoài; giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở khu vực đô thị dưới mức 10% và duy trì tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn ở mức 85% trở lên;

- Đến năm 2015 có 60%, đến năm 2020 có 75% lao động qua đào tạo: có 90%, đến năm 2020: 100% thanh niên trong độ tuổi được tư vấn hướng nghiệp và tiếp cận với các thông tin về nghề nghiệp và việc làm;

- Đến năm 2015 có 80%, đến năm 2020: 100% thôn, xóm có Tổ tiết kiệm vay vốn trong thanh niên từ nguồn vốn vay ủy thác của ngân hàng chính sách.

b) Các hoạt động chủ yếu:

- Triển khai các Đề án về dạy nghề, hỗ trợ thanh niên học nghề và tìm kiếm việc làm; trong đó, ưu tiên các đối tượng là thanh niên nông thôn, thanh niên đường phố, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự... theo Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2011- 2015; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động;

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách tín dụng, trợ giúp kiến thức, kỹ thuật trồng trợt, chăn nuôi cho thanh niên và gia đình trẻ, đặc biệt chú trọng khu vực nông thôn, cải thiện đời sống thanh niên khu công nghiệp tập trung; nâng cao nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong việc học nghề và tìm kiếm việc làm; tổ chức các chương trình tập huấn chuyên đề phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế thương mại, dịch vụ, khai thác các dự án chuyển giao kiến thức kinh doanh cho thanh niên có ý chí, hoài bão làm giàu chính đáng. Nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả, các điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng cường các diễn đàn đối thoại với lãnh đạo tỉnh, các ngành, các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm làm ăn, ý tưởng kinh doanh trong thanh niên;

- Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đối với thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma tuý và sau cải tạo, tạo điều kiện để họ hoà nhập vào cộng đồng, sống có ích cho xã hội.

4. Chương trình 4: ‘‘Nâng cao sức khỏe đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng nếp sống văn hóa và đẩy lùi tệ nạn xã hội, tình trạng phạm pháp trong thanh niên”

a) Chỉ tiêu:

- Đến năm 2015: 100% xã, phường, thị trấn có sân bãi, dụng cụ luyện tập thể dục thể thao; 100% Đoàn cơ sở có đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 100% trường THPT, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học thành lập (ít nhất 01) Câu lạc bộ hoặc Đội thanh niên tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội;

- Đến năm 2015: có 90%, đến năm 2020 có 100% thanh niên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể; 100% thanh niên công chức, viên chức, thanh niên công nhân và thanh niên học sinh, sinh viên; 90% thanh niên đô thị, 85% thanh niên nông thôn có hiểu biết về các bệnh xã hội: trong đó 70-75% thanh niên có thái độ tích cực trong việc phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi các loại bệnh dịch trong xã hội;

- Đến năm 2015: có 80%, đến năm 2020 có 100% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, tư vấn về sức khỏe sinh sản vị thành niên; có 90% và đến năm 2020 có 100% thanh niên được tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình;

b) Các hoạt động chủ yếu:

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thể thao; phòng, chống tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, văn hóa phản động, đồi trụy, kích động bạo lực; khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; khuyến khích các lực lượng xã hội, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, từng bước xã hội hóa công tác thanh niên;

- Củng cố, phát triển các thiết chế văn hóa phục vụ thanh, thiếu niên; phát huy các nguồn lực xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các tụ điểm vui chơi, giải trí nhằm phục vụ phong trào, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh của thanh, thiếu niên; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh, Nhà Thiếu niên các huyện, thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, an toàn, sạch đẹp”, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nhằm nâng cao trình độ thưởng thức, sáng tạo của thanh niên trong các hoạt động văn hóa tinh thần, đặc biệt đối với các loại hình văn hóa dân tộc, bảo vệ di sản văn hoá và di sản môi trường;

- Tăng cường các biện pháp đấu tranh nhằm ngăn chặn, làm giảm tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; giảm tỷ lệ bệnh tật do điều kiện môi trường, bệnh truyền nhiễm trong thanh niên; tăng cường việc giáo dục giới tính cho thanh niên;

- Triển khai các hình thức hoạt động, tuyên truyền có hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình cho thanh niên, đặc biệt là nam thanh niên, cùng các đối tượng khác; phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân;

- Triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011.

5. Chương trình 5: “Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên vùng đông đồng bào có đạo”

a) Chỉ tiêu:

- Hàng năm: 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp trong tỉnh được tập huấn, bồi dưỡng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; 100% cán bộ Đoàn, Hội ở những nơi đông thanh niên “có đạo” được tham gia các lớp tập huấn trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ đặc thù riêng để nâng cao khả năng thu hút, tập hợp thanh niên;

- Đến năm 2015: có 80%, đến năm 2020 có 90% thanh niên “có đạo” được phổ biến, tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo, về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc;

b) Các hoạt động chủ yếu:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giúp cho thanh niên “có đạo” nhận thức đúng đường lối, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, chính sách đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước; đồng thời, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước; nhận thức đúng về Đoàn thanh niên. Tìm hiểu, có những hình thức phù hợp nhằm tiếp cận hoạt động của tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội tôn giáo có đông thanh niên.

- Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ đặc thù riêng cho cán bộ Đoàn, Hội ở những nơi có đông thanh niên “có đạo”; thử nghiệm các hình thức, mô hình sinh hoạt Đoàn, Hội tại các tổ chức Đoàn, Hội nơi toàn tòng Công giáo; khai thác yếu tố đạo đức tôn giáo để phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện nhân đạo và phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh niên “có đạo”, hướng dẫn thanh niên sống, học tập và làm việc theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.

6. Chương trình 6: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên”

a) Mục tiêu:

- Hàng năm: 100% đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thanh niên và theo dõi về công tác thanh niên được tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên; 60% chính quyền các cấp trong tỉnh có chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên.

- Đến năm 2015: có 50%, đến năm 2020 có 70% cán bộ, công chức xã trẻ được bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước;

b) Các hoạt động chủ yếu:

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định, đảm bảo thống nhất; tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về công tác thanh niên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; trong đó, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc lồng ghép các cơ chế, chính sách đối với thanh niên khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu của các ngành, các cấp;

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các cấp bộ Đoàn trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hiệu quả; tạo điều kiện để thiếu niên phát triển toàn diện, có thể lực, trí lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá;

- Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên, các tổ chức thanh niên đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; chỉ đạo hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh, xây dựng Chương trình phát triển thanh niên gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, đơn vị;

- Hàng năm, chính quyền các cấp có chương trình gặp gỡ, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, dự báo tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; đồng thời, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp;

- Triển khai tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thanh niên và theo dõi về công tác thanh niên theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên ở các cấp, các ngành giai đoạn 2011-2015”;

7. Chương trình 7: “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

a) Chỉ tiêu:

- Hàng năm: 100% thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự được phổ biến, hướng dẫn Luật Nghĩa vụ quân sự; 90%-95% thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự tình nguyện nhập ngũ;

- 100% thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 95% Chi đoàn dân quân tự vệ và 90% Đội thanh niên xung kích an ninh ở cơ sở hoạt động có hiệu quả;

- 100% thanh niên học sinh, sinh viên thực hiện tốt chương trình giáo dục quốc phòng trong các trường THPT, trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học; tổ chức chương trình “học kỳ trong quân đội”, “trải nghiệm quân ngũ” nhằm tăng cường công tác giáo dục về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam ngay từ học sinh tiểu học.

b) Các hoạt động chủ yếu:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục giúp cho thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại các luận điệu phản động của các thế lực thù địch;

- Đẩy mạnh các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức các đội hình thanh niên xung kích an ninh, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, góp phần giáo dục tinh thần, trách nhiệm và phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội;

- Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; phát huy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trẻ trong sản xuất kinh doanh, xây dựng quảng bá thương hiệu, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất;

- Xây dựng cơ chế cho hoạt động thanh niên tình nguyện; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện mang tính quốc tế; những hoạt động giải quyết vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác thanh niên trong tình hình mới:

1. Quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, các chương trình, chính sách của Nhà nước về thanh niên trong giai đoạn hiện nay:

- Quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên trong tình hình mới cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong tiến trình phát triển của đất nước;

- Công tác phát triển Đảng cần tập trung và chú trọng phát triển trong thanh niên vùng nông thôn, vùng đông thanh niên “có đạo”, đoàn viên nữ, đoàn viên là công nhân lao động, học sinh, sinh viên.

2. Các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Đoàn Thanh niên đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị, địa phương, đáp ứng nguyện vọng của thanh niên:

- Trong quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm hoặc nhiệm kỳ của chính quyền các cấp, các ngành cần lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên. Bổ sung chỉ tiêu phát triển thanh niên trong việc cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn;

- Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất nhằm hỗ trợ cho các Chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội LHTN các cấp trong tỉnh triển khai có hiệu quả. Động viên tuổi trẻ xung kích đi đầu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh;

- Thực hiện tốt các chính sách để vận động và tổ chức cho tuổi trẻ xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh, như: tham gia tích cực các chương trình xóa đói giảm nghèo, các phong trào tình nguyện, các dự án đưa tri thức trẻ, công chức trẻ về công tác ở xã, thanh niên Nam Định thực hiện chương trình “Xây dựng nông thôn mới”;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được vay vốn xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, cơ chế để thanh niên có cơ hội lập thân, lập nghiệp.

2. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho sự phát triển của thanh niên:

- Các cấp, các ngành quan tâm các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thanh niên:

+ Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thanh niên các vùng nông thôn, các khu công nghiệp. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa thông tin, ngăn chặn các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, văn hóa phẩm độc hại;

+ Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao, xây dựng nếp sống vệ sinh, thường xuyên rèn luyện thân thể trong thanh niên. Xây dựng các Câu lạc bộ thể dục thể thao phục vụ nhu cầu thanh niên;

+ Xây dựng các cơ sở giáo dục chất lượng cao, quan tâm đầu tư điểm vui chơi, giải trí, sân bãi tập luyện thể dục thể thao; xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở, các tụ điểm văn hóa xã; nâng cấp các hoạt động văn hóa cho thanh niên tại các Trung tâm văn hóa, nhà Thiếu nhi huyện, Trung tâm Văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh;

+ Ưu tiên hỗ trợ và tạo điều kiện về kinh phí cho các hoạt động truyền thông, báo chí, xuất bản, nghệ thuật phục vụ thanh niên và công tác thanh niên:

- Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng với Đoàn thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên đẩy mạnh hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn trong thanh niên:

+ Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và tạo điều kiện cho thanh niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển mạnh các phong trào thanh niên phát huy vai trò của tổ chức đoàn, hội trong việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc;

+ Củng cố tổ chức Đoàn ở các đội dân quân tự vệ, phát triển các đội hình thanh niên xung kích an ninh góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

3. Xã hội hóa công tác thanh niên:

- Kêu gọi và khuyến khích các cấp, các ngành và toàn xã hội tăng cường chăm lo giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN và Đội TNTP Hồ Chí Minh;

- Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ gắn với việc tôn vinh, tạo dư luận xã hội hỗ trợ, khuyến khích tài năng trẻ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, trưởng thành và cống hiến của các tài năng trẻ;

- Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên; các lực lượng xã hội, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên; huy động các nguồn lực cho sự nghiệp và đào tạo thế hệ trẻ. Thành lập và quản lý tốt hoạt động của các loại quỹ khuyến khích, hỗ trợ thanh niên;

- Phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, gia đình trong công tác thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh xã hội hóa công tác thanh niên.

4. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn và Hội LHTN Việt Nam:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên;

- Tích cực, chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên tổ chức các hoạt động và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; tham mưu mở lớp cao cấp lý luận chính trị dành riêng cho cán bộ Đoàn;

- Tăng cường phối hợp tổ chức nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; thu hút đông đảo thanh niên “có đạo” vào các phong trào của Đoàn, Hội tổ chức; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội chăm lo giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quê hương đất nước;

- Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy triển khai, chỉ đạo thực hiện đồng bộ Quy chế cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh; đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bố trí đầu ra cho cán bộ đoàn chuyên trách khi trưởng thành đoàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ nội dung chương trình, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm, giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020, tạo sự chuyển biến nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả công tác thanh niên của tỉnh phù hợp với tình hình của địa phương.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh và các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình này.

Hàng năm, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình; định kỳ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình tốt, khen thưởng, xử lý kịp thời các vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình này.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về tình hình thực hiện Chương trình để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung của Chương trình này, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Đức Long

 

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019