Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025
Số hiệu: 731/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 08/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 731/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP HƯỞNG LƯƠNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2022-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 89/TTr-SNV ngày 03/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp giai đoạn từ năm 2022-2025 như sau:

1. Tổng số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước được giao năm 2021 là: 18 chỉ tiêu sự nghiệp khác.

2. Tổng số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước cắt giảm giai đoạn từ năm 2022-2025 là: 02 chỉ tiêu sự nghiệp khác, đạt 11,1% so với số người làm việc được giao năm 2021, cụ thể:

a) Năm 2022: 01 chỉ tiêu;

b) Năm 2025: 01 chỉ tiêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng