Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số hiệu: 722/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên”

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định kết quả Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính 2016 có các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị, địa phương các năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Hội đồng Thi đua khen thưởng t
nh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐCCHC tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Điểm Chỉ số CCHC năm 2016
(Chm theo thang điểm 62)

1

Văn phòng UBND tỉnh

59.21

2

Sở Nội vụ

58.90

3

Sở Tư pháp

57.66

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

56.11

5

Sở Công thương

55.80

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

55.49

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

55.49

7

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

55.18

8

Sở Tài chính

55.03

9

Sở Y tế

54.87

Sở Xây dựng

54.87

10

Thanh tra tỉnh

53.94

11

Sở Thông tin và Truyền thông

51.46

12

Sở Giao thông vận tải

47.43

13

Sở Kế hoạch và Đầu tư

46.19

Sở Nông nghiệp và PTNT

46.19

14

Sở Khoa học và Công nghệ

45.57

15

Sở Ngoại vụ

45.42

16

Ban dân tộc

40.92

Điểm trung bình

52.41

 

KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số: 722/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Điểm Chỉ số CCHC năm 2016
(Chm theo thang điểm 62)

1

Thị xã Mường Lay

58.59

2

Thành phố Điện Biên Phủ

56.11

3

Huyện Điện Biên

55.65

4

Huyện Mường ng

55.18

5

Huyện Mường Chà

52.70

6

Huyện Tuần Giáo

51.15

7

Huyện Tủa Chùa

47.74

Huyện Điện Biên Đông

47.74

8

Huyện Mường Nhé

39.37

9

Huyện Nậm Pồ

39.06

Điểm trung bình

50.33

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.