Quyết định 712/QĐ-UBND năm 2012 về cắm biển khu vực, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số hiệu: 712/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 712/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẮM BIỂN KHU VỰC CẤM, ĐỊA ĐIỂM CẤM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;

Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 362/TTr-CA ngày 08/5/2012 của Giám đốc Công an tỉnh về việc quyết định cắm biển khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành cắm biển khu vực cấm, địa điểm cấm tại các địa phương, đơn vị gồm:

1. Kho xăng dầu Nam Định (Khu vực cảng)

2. Chi cục dự trữ huyện Nghĩa Hưng và khu vực Tam Tòa, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng (Khu vực cảng).

3. Vùng kho Lâm, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên.

4. Vùng kho Hầu, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản (Khu vực cảng).

5. Vùng kho Bùi Trung, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản (Khu vực cảng).

6. Chi cục dự trữ Nam Ninh và vùng kho Cầu Vòi, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (Khu vực cảng).

7. Vùng kho Cầu Gai, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực (Khu vực cảng).

8. Vùng kho Xuân Thành, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường (Khu vực cảng).

9. Vùng kho Cầu Diêm, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy (Khu vực cảng).

10. Khu vực Cồn Lu, huyện Giao Thủy (diện tích 10.000m2 - Khu vực cảng).

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại 02 địa điểm:

- Số 255, đường Hàn Thuyên, phường Vỵ Xuyên, thành phố Nam Định.

- Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

Điều 2. Giao Công an tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và các đơn vị được triển khai cắm biển, tổ chức thực hiện việc cắm biển theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

* Thời gian triển khai cắm biển khu vực cấm, địa điểm cấm thực hiện xong trước ngày 31 tháng 10 năm 2012.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, và các đơn vị được triển khai cắm biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn