Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2017 về phân công nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020
Số hiệu: 708/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIÚP ĐỠ CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hưng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dng cho giai đon 2016 -2020;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu svà Miền núi giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Thông báo số 303-TB/TU ngày 20/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp được phân công giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn có trách nhiệm

- Hướng dẫn giúp Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các xã tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Rà soát cập nhật thông tin về kinh tế - xã hội của xã đặc biệt khó khăn để giúp xã xây dựng định hướng phát triển gắn vi Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế các xã khó khăn vùng biên giới.

+ Tăng cường hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng phát triển bền vững; Tăng cường công tác tập huấn tuyên truyền chuyển giao công nghệ mới, các quy trình kỹ thuật tiên tiến ứng dụng trong sản xuất, nâng cao nhận thức của người dân trong việc xử lý các sản phẩm phtrong nông nghiệp nhằm tạo môi trường sản xuất nông nghiệp trong sạch, an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

+ Thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo (gồm triển khai thực hiện dự án đầu tư, phát triển sản xuất, kêu gọi thu hút đầu tư,...).

+ Rà soát nắm rõ về tình hình phát triển sự nghiệp Giáo dục, an sinh xã hội, y tế trên địa bàn, tham mưu giúp xã trong giải pháp huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, thực hiện chế độ khai sinh, tập trung hỗ trợ để giảm số trẻ em bỏ học giữa kỳ do điều kiện kinh tế khó khăn; phối hợp cùng xã để chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa; Ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý; giảm mạnh tỷ lệ sinh ở những xã có tỷ lệ tăng dn số tự nhiên cao.

+ Giúp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị (gồm quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở).

+ Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các xã biên giới, những xã địa bàn phức tạp về hoạt động thành lập “Vương quốc Mông”.

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị được phân công giúp đỡ các xã khó khăn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã để thống nhất nội dung, phương thức giúp các xã và thường xuyên cử cán bộ trực tiếp xuống giúp xã (mi quýít nhất 15 ngày tham gia công tác trực tiếp tại cơ sở) theo nội dung đã được thống nhất. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng cuối của từng quý và trước ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh,

- Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác giúp đỡ các xã khó khăn do cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ tự đảm bảo. Khuyến khích các ngành, đơn vị kêu gọi tài trợ hợp pháp đtạo nguồn lực đầu tư giúp đỡ các xã xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vphát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội.

- Đối với các đơn vị được phân công giúp đỡ nhiều xã, Lãnh đạo của các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc giúp đỡ các xã khó khăn cho phù hợp.

2. Đối với các huyện và các xã được giúp đỡ

2.1. Ủy ban nhân dân các huyện

Thường xuyên bám sát cơ sở chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã; đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư, các chương trình, chính sách hỗ trợ của nhà nước ở cơ sở theo phân cấp, tăng cường vai trò quản lý, kiểm tra của cấp huyện. Quán triệt cơ sở yêu cầu phối hợp với các ngành để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các ngành tỉnh giúp xã, xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung phối hợp và công tác kiểm tra, đánh giá để tăng cường phối hợp thực hiện. Tạo điu kiện thuận lợi để cán bộ của các ngành tỉnh triển khai hoạt động ở cơ sở.

Định kỳ vào tháng 7 hàng năm, UBND huyện chủ trì phối hợp các ngành trong cụm của từng huyện tổ chức một đợt tập huấn cho các xã khó khăn trong toàn huyện về công tác giúp đỡ xã khó khăn, đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo xây dựng kế hoạch giúp xã theo từng cụm đạt kết quả cao; đồng thời gửi báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND tỉnh.

2.2. Ủy ban nhân dân các xã khó khăn

Chủ động phối hợp với các ngành tỉnh; xác định nội dung, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, không coi nhiệm vụ giúp xã khó khăn chỉ là việc ủng hộ, giúp đỡ về vật chất; mà phải tăng cường phối hợp các ngành để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, tích cực tham gia xây dựng các mô hình sản xuất với từng bước đi thích hợp, quản lý hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ để phát triển mở rộng nâng cao số lượng người thụ hưởng, tính bền vững, lan tỏa rộng khắp.

Tạo điều kiện, phối hợp đcán bộ giúp xã có thể phổ biến trực tiếp với dân trong công tác đưa các khoa học kỹ thuật vào sản xuất, công tác sinh đẻ có kế hoạch, công tác xóa đói giảm nghèo... Các cuộc họp như xây dựng kế hoạch, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ hoạt động do UBND xã tổ chức nên có sự tham dự và đóng góp ý kiến của cán bộ các ngành cử xuống giúp xã.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Định kỳ tổng hợp xây dựng báo cáo 6 tháng và báo cáo tổng kết năm của tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, gửi UBND tỉnh trước ngày 10 tháng sau của kỳ báo cáo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- BC
Đ Tây bc (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các s
; ban, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ giúp xã ĐBKK;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu VT,KT(NQT,LTA)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH SÁCH

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH, CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÚP ĐỠ CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên huyện, tên xã khu vực III

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ các xã

Ghi chú

 

Tổng số xã

101

81 Đơn vị

I

Huyện Điên Biên

14

 

1

Xã Hua Thanh

Hội cựu chiến binh

Xã mới thành lập năm 2012 theo Nghị quyết 45/NQ-CP

2

Xã Mường Pồn

Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Điện Biên

Phân công mới

3

Xã Na ư

Liên minh HTX

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

4

Xã Pa Thơm

Cục Thống kê tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

5

Xã Nà Tấu

Văn phòng Tỉnh ủy

Phân công bổ sung

6

Xã Nà Nhạn

Tiếp tục giúp đtheo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

7

Xã Mường Phăng

Văn phòng UBND tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

8

Xã Pá khoang

Xã mới thành lập năm 2012 theo Nghị quyết 45/NQ-CP

9

Xã Núa Ngam

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

10

Xã Hẹ Muông

Xã mới thành lập năm 2012 theo Nghị quyết 45/NQ-CP

11

Xã Na Tông

Ban Tổ chức tỉnh ủy

Xã mới thành lập năm 2012 theo Nghị quyết 45/NQ-CP

12

Xã Mường Nhà

Tiếp tục giúp đtheo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

13

Xã Phu Luông

Văn phòng HĐND tỉnh

Xã mới thành lập năm 2012 theo Nghị quyết 45/NQ-CP

14

Xã Mường Lói

Xã mới bổ sung theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017

II

Điện Biên Đông

13

 

1

Xã Na Son

Sở Lao động, TB&XH

Phân công lại

2

Xã Xa Dung

 

Phân công bổ sung

3

Xã Noong U

Sở Khoa học Công nghệ

Phân công bổ sung

4

Xã Pú Nhi

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

5

Xã Keo Lôm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phân công bổ sung

6

Xã Phì Nhừ

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

7

Xã Chiềng Sơ

Chi cục Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Phân công lại

8

Xã Mường Luân

Sở Công thương

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

9

Xã Luân Giói

Chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công thương

Phân công mới

10

Xã Phình Giàng

Báo Điện Biên Phủ

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

11

Xã Pú Hồng

Sở Thông tin và Truyền thông

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

12

Xã Háng Lìa

Liên đoàn Lao động tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết đnh số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

13

Xã Tìa Dình

Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh

Tiếp tục giúp đtheo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

III

Mường Ảng

9

 

1

Xã Búng Lao

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phân công lại

2

Xã Ảng Tở

Phân công bổ sung

3

Xã Ảng Cang

Cục Thi hành án dân sự

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

4

Xã Ngối Cáy

Sở Tư pháp (giúp 2 xã ở gần)

Phân công bổ sung

5

Xã Mường Đăng

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

6

Xã Ẳng Nưa

Chi cc Bảo vệ Thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Phân công lại

7

Xã Mường Lạn

Chi cục Thú Y và Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Phân công lại

8

Xã Nậm Lịch

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Phân công lại

9

Xã Xuân Lao

Chi cục Lâm Nghiệp + trung tâm khuyến nông - thuộc Sở NN&PTNT

Phân công lại

IV

Tuần Giáo

18

 

1

Xã Quài Nưa

Tỉnh đoàn Thanh niên

Phân công lại

2

Xã Mường Thín

Đài phát thanh - TH tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

3

Xã Tỏa Tình

Cục thuế tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

4

Xã Quài Cang

Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt nam-Chi nhánh Điện Biên

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

5

Xã Quài Tở

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Phân công bổ sung

6

Xã Ta Ma

 

Tiếp tục giúp đtheo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

7

Xã Tênh Phông

Sở Y tế

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

8

Xã Nà Sáy

Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế

Phân công mới

9

Xã Phình Sáng

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

10

Xã Mường Mùn

Cục Hải quan tỉnh

Phân công lại

11

Xã Nà Tòng

Trung tâm GDTX tỉnh

Phân công lại

12

Xã Mùn Chung

Công ty Xăng dầu tỉnh

Phân công lại

13

Xã Pú Xi

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh

Phân công lại

14

Xã Chiềng Đông

NHNN và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên.

Phân công lại

15

Xã Mường Khoong

Ngân Hàng Nhà nước tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

16

Xã Chiềng Sinh

Tòa án tỉnh

Phân công lại

17

Xã Pú Nhung

Trường Chính trị Tỉnh

Phân công lại (Xã bổ sung theo Quyết định 582/QĐ-TTg)

18

Xã Rạng Đông

Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh

Phân công lại

V

Huyện Tủa Chùa

11

 

1

Xã Tủa Thàng

Thanh tra tnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

2

Xã Xá Nhè

Ngân hàng Phát triển chi nhánh Điện Biên

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

3

Xã Tả Phình

Kho bạc Nhà nước Điện Biên

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

4

Xã Huổi Só

Sở Nội vụ

Phân công lại

5

Xã Lao Xả Phình

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

6

Xã Tả Sìn Thàng

Công ty Xổ số kiến thiết

Xã mới bổ sung theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017

7

Xã Sín Chải

Sở Tài chính

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

8

Xã Trung Thu

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Phân công lại

9

Xã Mường Đun

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Phân công lại

10

Xã Sính Phình

Điện lực tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

11

Xã Mường Báng

Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật tổng hợp

Phân công lại (xã bổ sung theo Quyết định 582/QĐ-TTg)

VI

Huyện Mường Chà

11

 

1

Xã Mường Mươn

Trung tâm QHXD xây dựng Đô thvà Nông thôn - Trung tâm Kiểm định (thuộc Sở Xây dựng)

Phân công bổ sung

2

Xã Na Sang

Sở Xây dựng

Phân công lại

3

Xã Sá Tổng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Tiếp tục giúp đtheo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

4

Xã Huổi Lèng

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Phân công mới

5

Xã Hừa Ngài

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

6

Xã Pa Ham

Hội Nông dân tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

7

Xã Mường Tùng

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

8

Xã Ma Thì Hồ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

9

Xã Sa Lông

Bệnh viện y học cổ truyền

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

10

Xã Huổi Mí

Trường cao đẳng nghề tỉnh

Phân công lại

11

Xã Nậm Nèn

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên

Phân công lại

VII

Huyện Mường Nhé

10

Xã Mường Nhé nâng cấp xã KV-II, bổ sung xã Huổi lếch KV III

1

Xã Sín Thầu

Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh (Đơn vị có lực lượng đông giúp 4 xã)

Phân công bổ sung

2

Xã Sen Thượng

 

Phân công bổ sung

3

Xã Leng Su Sìn

 

Phân công lại

4

Xã Chung Chải

 

Phân công lại

5

Xã Nậm Kè

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Đơn vị có lực lượng đông giúp 4 xã)

Phân công lại

6

Xã Quảng Lâm

 

 

7

Xã Pá Mỳ

 

 

8

Xã Nậm Vì

 

 

9

Xã Mường Toong

Sở Giao thông Vận Tải

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

10

Xã Huổi Lếch

Ban QLDA các công trình, giao thông tỉnh Điện Biên

Phân công mới

VIII

Huyện Nậm Pồ

15

Tăng 5 xã (100% sxã thuộc KV III)

1

Xã Nà Khoa

Công an tỉnh (Đơn vị có lưc lưng đông giúp 4 xã)

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 (xã Nà khoa tách thành 2 xã)

2

Xã Nậm Nhừ

 

 

3

Xã Na Cô Sa

 

Phân công bổ sung

4

Xã Si Pa Phìn

 

Phân công bổ sung

5

Xã Phìn Hồ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

6

Xã Nậm Khăn

Bưu Điện tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

7

Xã Chà Tở

Ban QLDA các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên

Phân công mới

8

Xã Nà Hỳ

Ban dân tộc

Phân công lại

9

Xã Nà Bủng

Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên

Phân công mới

10

Xã Pa Tần

Trường Cao đẳng y tế tỉnh

Tiếp tục giúp đỡ theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 26/3/2012

11

Xã Nậm Chua

Ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Điện Biên

Phân công mới

12

Xã Chà Nưa

Hội Phụ nữ tỉnh

Phân công lại

13

Xã Chà Cang

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tnh

Phân công lại

14

Xã Nậm Tin

Công ty c phn cp nước Điện Biên

Phân công mới

15

Xã Vàng Đán

Sở Ngoại vụ

Phân công lại

Ghi chú: 101 xã khu vực III - Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị được phân công nhiệm vụ giúp đỡ xã này được điều chỉnh bởi Điều 1 Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2018

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với nội dung như sau:

1. Đã phân công (theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên)

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp đỡ 04 xã: Xã Nậm Kè, xã Quảng Lâm, xã Pá Mỳ và xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé.

2. Phân công điều chỉnh

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp đỡ 02 xã: xã Pá Mỳ và xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé.

- Đoàn KT - QP 379 giúp đỡ 02 xã: xã Nậm Kè và xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé.

Xem nội dung VB
- Đơn vị được phân công nhiệm vụ giúp đỡ xã này được điều chỉnh bởi Điều 1 Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2018

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với nội dung như sau:

1. Đã phân công (theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên)

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp đỡ 04 xã: Xã Nậm Kè, xã Quảng Lâm, xã Pá Mỳ và xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé.

2. Phân công điều chỉnh

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp đỡ 02 xã: xã Pá Mỳ và xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé.

- Đoàn KT - QP 379 giúp đỡ 02 xã: xã Nậm Kè và xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé.

Xem nội dung VB