Quyết định 706/2012/QĐ-UBND về Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
Số hiệu: 706/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Dương Anh Điền
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 27/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/2012/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 01/01/2012;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2005/TT-BNV ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy được thông báo tại Công văn số 812-CV/VPTU ngày 09/02/2012 của Văn phòng Thành ủy;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 697/TTr-SNV ngày 03/5/2012 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây trái với Quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 706/2012/QĐ – UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế (kể cả những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động đã được thỏa thuận xếp lương theo ngạch công chức, viên chức), phục vụ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản), nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn, thời gian nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

Điều 2. Một số quy định chung

1. Đảm bảo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2005/TT-BNV ;

2. Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hàng năm (không nằm trong thời gian xem xét xử lý luật hoặc đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật công chức hoặc bị miễn nhiệm);

3. Không thực hiện 02 lần nâng bậc lương trước thời hạn liên tục;

4. Nếu đến thời điểm cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc mà cán bộ, công chức, viên chức đã đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì không xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc mà thực hiện nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

5. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà các bộ, công chức, viên chức đạt được trong thời gian giữ bậc lương liền kề và xét theo thứ tự từ người có thành tích cấp độ cao đến người có thành tích cấp độ thấp hơn. Trường hợp trong cùng cấp độ lập thành tích, ưu tiên xét chọn đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức là nữ, có thời gian công tác lâu năm, cao tuổi (nữ từ 50 tuổi, nam từ 55 tuổi trở lên).

6. Số cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm của cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành. Nếu đến hết quý I năm sau liền kề, cơ quan, đơn vị không thực hiện hết chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn của năm đó, thì không được chuyển vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích của năm sau.

Điều 3. Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn

1. Thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, áp dụng đối với cán bộ, công chức viên chức đạt một trong các cấp độ thành tích sau:

a) Huân chương các loại;

b) Các danh hiệu vinh dự nhà nước: Anh hùng lao động; Nhà giáo nhân dân, Thày thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân; Nhà giáo ưu tú, Thày thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú;

c) Giải thưởng Hồ Chí Minh;

d) Giải thưởng Nhà nước;

e) Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

f) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

g) Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương và thành phố.

2. Thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đạt một trong các cấp độ thành tích sau:

a) Bằng khen của Bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác đúng với chức trách nhiệm vụ được giao và thường xuyên đảm nhiệm (không áp dụng đối với các hình thức khen thưởng trong lĩnh vực công việc kiêm nhiệm, không chuyên trách); Bằng khen của bộ, ban, ngành trung ương, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính;

b) Chiến sỹ thi đua cơ sở 02 năm liên tục.

3. Thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đạt cấp độ thành tích sau: 01 năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

* Đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư tổ chức Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị (kể cả cấp trực thuộc): khi xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo Quy định này, ngoài các cấp độ lập thành tích chung theo quy định như công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, thêm điều kiện năm xét nâng bậc lương trước thời hạn tập thể cơ quan, đơn vị phụ trách phải là tập thể lao động xuất sắc và tổ chức Đảng nơi cán bộ sinh hoạt phải đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Điều 4. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

1. Đối với cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý; Công chức, viên chức trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể thành phố, quận, huyện.

Các cơ quan, đơn vị lập danh sách và hồ sơ đề nghị gửi về Ban Tổ chức Thành ủy để thẩm định theo quy định của Thành ủy.

Ban Tổ chức Thành ủy có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với các cơ quan có công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Thành ủy quản lý.

2. Đối với công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị còn lại (không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, Điều này): các cơ quan, đơn vị lập danh sách và hồ sơ đề nghị gửi về Sở Nội vụ để thẩm định. Riêng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, phải có ý kiến của sở quản lý chuyên ngành trước khi gửi hồ sơ về Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố quản lý.

Điều 5. Thời gian thực hiện

Kể từ ngày 01 tháng 10 hàng năm đến hết 31 tháng 3 năm sau, cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, về cơ quan thẩm định theo quy định tại Điều 4 Quy định này.

Quá thời hạn nêu trên, không xem xét việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm thẩm định, xét cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị được nâng bậc lương trước thời hạn lập thành tích xuất sắc theo Quy định này; Trường hợp cần thiết có thể hướng dẫn cụ thể phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, nhưng phải đảm bảo quy định chung và mức độ lập thành tích tương ứng với thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn không thấp hơn quy định tại Điều 3 Quy định này.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ Quy định này và chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để thống nhất với cấp ủy, Ban chấp hành công đoàn cùng cấp lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn và phải chịu trách nhiệm về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc của cơ quan, đơn vị mình.

Quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.