Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Đồng Tâm trên địa bàn thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành
Số hiệu: 695/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 695/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH ĐỒNG TÂM TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN KÉP, HUYỆN LẠNG GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Quy định chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt; Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng nước;

Căn cứ Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh về việc công bố B Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH nước sạch Đồng Tâm tại Tờ trình số 03/PAG-ĐT ngày 10/11/2016; S Tài chính tại Công văn số 1609/STC-PGCS ngày 09/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty TNHH nước sạch Đồng Tâm trên địa bàn thị trấn Kép, huyện Lạng Giang. Cụ thể như sau:

1. Giá bán: 6.500 đồng/m3 (áp dụng chung cho các đối tượng sử dụng).

2. Giá bán nước tại Khoản 1 Điều này đã bao gồm các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định hiện hành.

3. Công ty TNHH nước sạch Đồng Tâm có trách nhiệm thu, quản lý, nộp các khoản phí, lệ phí và thuế theo quy định của pháp luật; bảo toàn nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã đầu tư vào công trình; hạch toán các khoản chi phí, thu tiền và quản lý sử dụng tiền thu được theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang theo dõi thu, nộp ngân sách nhà nước phần khấu hao tài sản do nhà nước đã đầu tư vào công trình theo quy định.

Điều 2. Giá bán nước sạch sinh hoạt quy định tại Điều 1 được áp dụng từ ngày 01/12/2016.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Lạng Giang; Công ty TNHH nước sạch Đồng Tâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT
Tú.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

-
LĐVP, TPKT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà