Quyết định 693/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Số hiệu: 693/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 14/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TRÌ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 06-TB/BCSĐ ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Giáo dục dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Thường trực BCĐ CTMTQG-UBDT (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ: UBDT, KH&ĐT, Tài chính,

LĐ-TB&XH, Tư pháp, MTTQVN, Hội LHPNVN (để p/h);
- Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- HĐND, UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (để p/h);
- Các sở GDĐT (để t/h);
- Trường ĐH Tây Nguyên, ĐH Tây Bắc (để t/h);
- Ban chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2021-2025
của Bộ GDĐT (để t/h);
- Đăng Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TRÌ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Chương trình MTQG 1719), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và các hoạt động cụ thể đối với từng nội dung do Bộ GDĐT chủ trì thuộc Chương trình MTQG 1719;

- Phân công rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong việc triển khai thực hiện từng nội dung hoạt động do Bộ GDĐT chủ trì thuộc Chương trình MTQG 1719, nhằm phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị đtổ chức thực hiện và hoàn thành hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

- Tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình MTQG 1719, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh ngành giáo dục và toàn thể xã hội về chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội và Nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

- Chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Tiểu dự án 2 - Dự án 4: Đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc

1.1. Nội dung: Đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc

- Hoạt động 1: Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho giáo viên và học sinh (nhà ký túc xá, nhà hiệu bộ, trạm y tế học sinh dân tộc nội trú, nhà thí nghiệm thực hành, nhà thư viện tổng hợp, nhà đa chức năng, giảng đường, nhà công vụ cán bộ giáo viên nội trú, sân vận động, bể bơi, công trình thể thao, phòng công vụ giáo viên, nhà ăn, nhà bếp, phòng quản lý học sinh nội trú, công trình vệ sinh, nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa dân tộc; cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng)

- Hoạt động 2: Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập (thiết bị, dụng cụ phục vụ chuyển đổi số và áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập, các thiết bị thực hành, thí nghiệm; hệ thống máy tính, máy chiếu, thiết bị phục vụ giảng dạy tin học, ngoại ngữ, y, dược; dụng cụ giáo dục thể chất và các trang thiết bị khác phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập.

1.2. Nhiệm vụ được giao: Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT) chỉ đạo tổ chức thực hiện đối với trường Đại học Tây Bắc và Đại học Tây Nguyên.

2. Tiểu dự án 1 - Dự án 5: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ thông có học sinh bán trú (HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.1. Nội dung:

- Hoạt động 1: Đầu tư cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị cho các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT.

+ Nâng cấp, cải tạo CSVC khối phòng/công trình phục vụ ăn, ở sinh hoạt cho học sinh và phòng công vụ giáo viên;

+ Nâng cấp, cải tạo CSVC/khối phòng/công trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ khác;

+ Đầu tư CSVC phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục, phục vụ việc giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS);

+ Ưu tiên đầu tư xây dựng trường PTDTNT cho huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống nhưng chưa có hoặc phải đi thuê địa điểm để tổ chức hoạt động.

- Hoạt động 2: Nâng cao chất lượng dạy và học đối với PTDTNT, PTDTBT, phổ thông có HSBT:

+ Xây dựng tài liệu, học liệu, in ấn và cấp phát cho các nhà trường;

+ Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT về các nội dung quản lý và giáo dục đặc thù.

- Hoạt động 3: Xóa mù chữ (XMC) cho người dân ở vùng đồng bào DTTS:

+ Xây dựng tài liệu phục vụ hướng dẫn dạy học XMC, in ấn và cấp phát cho các cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện nhiệm vụ XMC;

+ Thiết kế công nghệ, thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu về XMC, dạy học XMC;

+ Bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, truyền thông;

+ Hỗ trợ người dân tham gia học XMC;

+ Hỗ trợ tài liệu học tập, sách giáo khoa, văn phòng phẩm.

2.2. Nhiệm vụ được giao: Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp chung

a) Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể cùng cấp đối với việc triển khai các nội dung hoạt động do Bộ GDĐT chủ trì thuộc Chương trình MTQG 1719.

b) Chủ trì và phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục liên quan vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) để đề xuất đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kịp thời các văn bản không còn phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về lĩnh vực giáo dục dân tộc góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động do Bộ GDĐT chủ trì thuộc Chương trình MTQG 1719.

c) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và MN.

d) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Chương trình MTQG 1719.

2. Giải pháp chủ yếu

a) Rà soát, hoàn thiện chính sách phát triển trường PTDTNT, PTDTBT và XMC cho người dân ở vùng đồng bào DTTS

- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT, trường PTDTBT thay thế quy chế hiện nay để tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, tạo nguồn đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bào DTTS và MN; bảo đảm thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng, miền và dân tộc.

- Nghiên cứu xây dựng tích hợp, điều chỉnh các chính sách về học bổng và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên người DTTS.

- Tiếp tục rà soát chế độ làm việc và các chính sách tiền lương đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập nói chung (đặc biệt là đối với vùng DTTS và MN, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo) làm cơ sở đề xuất các chính sách tiền lương mới phù hợp với vị trí việc làm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghiên cứu đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ học viên học XMC ở vùng đồng bào DTTS và MN và hỗ trợ giáo viên, người tham gia công tác XMC không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (trưởng thôn, sinh viên, học sinh,...).

b) Nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý, giáo viên trường PTDTNT, PTDTBT và người làm công tác XMC ở vùng đồng bào DTTS và MN

- Ưu tiên bố trí đủ số lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên công tác ở các trường PTDTNT, trường PTDTBT để đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý, giáo viên các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT về quản trị nhà trường, quản lý và tổ chức nội dung giáo dục đặc thù, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong nhà trường...

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên và người tham gia công tác XMC.

c) Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG 1719

- Bảo đảm cân đối, bố trí kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Rà soát địa bàn, đối tượng được đầu tư để tổ chức thực hiện bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các chương trình, dự án, đề án khác và nhiệm vụ thường xuyên của Bộ, ngành, địa phương.

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư xây dựng các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có HSBT chưa có hoặc phải đi thuê địa điểm để tổ chức hoạt động dạy và học.

d) Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ báo cáo

- Chủ động, kịp thời rà soát, phát hiện những vướng mắc, hạn chế, bất cập đkịp thời hướng dẫn, tháo gỡ hoặc đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp để đảm bảo thống nhất, đồng bộ và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của Chương trình MTQG 1719.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Chương trình MTQG 1719 theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện nội dung thành phần và sử dụng nguồn vốn được giao theo quy định.

đ) Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Chương trình MTQG 1719

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, truyền thông và báo chí để đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức về chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội và Nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030.

- Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn trong nước và quốc tế để cập nhật thông tin, truyền thông về Chương trình MTQG 1719.

- Sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; bổ sung các cấu phần hoặc hoạt động về thông tin, truyền thông trong kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện đối với Tiểu dự án 2 - Dự án 4 và Tiểu dự án 1 - Dự án 5 được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

V. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Giáo dục dân tộc:

- Là đơn vị thường trực, chủ trì triển khai, tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ, thường xuyên Chương trình MTQG 1719 theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất phân bổ kế hoạch vốn của Chương trình MTQG 1719 gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định báo cáo Bộ trưởng phê duyệt.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại Bộ GDĐT và địa phương.

- Chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách phát triển trường PTDTNT, PTDTBT; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý, giáo viên các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT.

2. Vụ Giáo dục thường xuyên:

- Chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách XMC cho người dân ở vùng đồng bào DTTS; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác XMC cho người dân ở vùng đồng bào DTTS.

- Tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì về đơn vị thường trực Chương trình MTQG 1719 theo quy định.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Thẩm định chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần thuộc Tiểu Dự án 2 - Dự án 4.

- Thẩm định dự toán các nhiệm vụ thực hiện Tiểu Dự án 1 - Dự án 5 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng.

- Thẩm định phân bổ kinh phí, kế hoạch vốn hằng năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình MTQG 1719 báo cáo Bộ trưởng phê duyệt.

4. Ban Quản lý các dự án của Bộ

- Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế, xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư, lập chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi các nội dung liên quan thuộc Tiểu Dự án 2 - Dự án 4 và dự án công nghệ thông tin, thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu về XMC, dạy học XMC thuộc Tiểu Dự án 1 - Dự án 5;

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đầu tư CSVC, trang thiết bị cho các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT;

- Tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Dự án 2 - Dự án 4.

5. Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ.

6. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản hồi về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục dân tộc) để có thông tin và xử lý kịp thời./.

 

PHỤ LỤC SỐ I

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 1719
(Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG 1719 của Bộ GDĐT

Vụ GDDT

Các Cục/Vụ liên quan và Ban QLCDA

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG 1719

Đã hoàn thành (Quý I/2022)

2

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719

Vụ GDDT

Các Cục Vụ liên quan và Ban QLCDA

- Kế hoạch triển khai Quyết định Chương trình MTQG 1719

Quý I/2022

3

Hội nghị triển khai Chương trình MTQG 1719 (Tiểu dự án 2 - Dự án 4 và Tiểu dự án 1 - Dự án 5)

Vụ GDDT

- UBDT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Các Cục Vụ liên quan, Ban QLCDA và địa phương

Hội nghị triển khai

Quý II/2022

 

PHỤ LỤC SỐ II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 1719
(Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Tiểu Dự án 2 - Dự án 4 (4.2)

1

Khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế, xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư cho Trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) và Trường Đại học Tây Bắc (ĐHTB)

Ban QLCDA

- Các Vụ: GDDT, KHTC, GDTX; Cục CSVC;

- Trường ĐHTN và Trường ĐHTB

- Báo cáo khảo sát

- Phương án phân bổ vốn

Đã hoàn thành (Quý IV/2021)

2

Lập chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi

Ban QLCDA

Các Vụ: GDDT, KHTC; Cục CSVC; Trường ĐHTN, Trường ĐHTB và các đơn vị liên quan

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần

Năm 2022

3

Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần

Vụ KHTC

Vụ GDDT, Cục CSVC và các đơn vị liên quan

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt các dự án thành phần

Năm 2022-2023

4

Triển khai thực hiện Dự án 4.2

Ban QLCDA

Trường ĐHTN và Trường ĐHTB

Hoàn thành nội dung đầu tư đã được phê duyệt

Năm 2022-2025

II

Tiểu Dự án 1 - Dự án 5 (5.2)

1

Khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế, xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương và Bộ GDĐT

Ban QLCDA

Các Vụ: GDDT, KHTC, GDTX, Pháp chế, Cục CSVC và các địa phương

- Kết quả khảo sát

- Phương án phân bổ vốn

Đã hoàn thành (Quý IV/2021)

2

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719

Vụ GDDT

Vụ KHTC, GDTX, Pháp chế, Cục CSVC, Ban QLCDA và các địa phương

Văn bản hướng dẫn các địa phương

Quý I/2022

3

Lập chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công nghệ thông tin, thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu về xóa mù chữ, dạy học xóa mù chữ (XMC)

Ban QLCDA

Các Vụ: KHTC, GDTX, GDDT; các Cục: CNTT, CSVC; các đơn vị liên quan và các địa phương

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Năm 2022

4

Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công nghệ thông tin, thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu về XMC, dạy học XMC

Vụ KHTC

Các Vụ: GDTX, GDDT; các Cục: CNTT, CSVC; các đơn vị liên quan và các địa phương

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án

Năm 2022

5

- Tổng hợp kế hoạch, nhu cầu, kinh phí các hoạt động của Bộ GDĐT, Ban Chỉ đạo và địa phương thuộc phạm vi chủ trì của Bộ GDĐT hàng năm;

- Hướng dẫn, tham mưu chỉ đạo và tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, cơ chế... liên quan đến kinh phí thực hiện.

Vụ KHTC

Các Vụ: GDDT, GDTX; các Cục: CSVC, CNTT; Ban QLCDA và các địa phương

- Báo cáo tổng hợp kế hoạch;

- Dự toán, phân bổ kinh phí hàng năm;

- Văn bản hướng dẫn, tham mưu chỉ đạo.

Hằng năm

6

Biên soạn các tài liệu, học liệu liên quan đến công tác quản lý và giáo dục đặc thù của các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có HSBT

Vụ GDDT

Các Cục/Vụ và địa phương liên quan

Tài liệu, học liệu

Hằng năm

7

Bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có HSBT về các nội dung giáo dục đặc thù và chuyển đổi số

Vụ GDDT

Các Cục/Vụ và địa phương liên quan

Các đợt bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch

Hằng năm

8

Truyền thông tuyên truyền về các nội dung liên quan đến đầu tư CSVC, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có HSBT

Vụ GDDT

Các Cục/Vụ, Trung tâm truyền thông và địa phương liên quan

Vidieo, clip, tờ rơi, tài liệu, bài viết

Hằng năm

9

Biên soạn các tài liệu, học liệu liên quan đến công tác XMC

Vụ GDTX

Các Cục/Vụ và địa phương liên quan

Tài liệu, học liệu

Hằng năm

10

Bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán thực hiện công tác XMC

Vụ GDTX

Các Cục/Vụ và địa phương liên quan

Các đợt bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch

Hằng năm

11

Truyền thông tuyên truyền về công tác XMC cho người dân vùng đồng bào DTTS

Vụ GDTX

Các Cục/Vụ, Trung tâm truyền thông và địa phương liên quan

Vidieo, clip, tờ rơi, tài liệu

Hằng năm

 

PHỤ LỤC SỐ III

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BÁO CÁO, KIỂM TRA, GIÁM SÁT; SƠ KẾT, TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQG 1719 VÀ ĐỀ XUẤT NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHO GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất

Vụ GDDT

Các Cục/Vụ và địa phương liên quan

Báo cáo định kỳ, đột xuất

Hằng năm

2

Công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện tại Bộ GDĐT và địa phương

Vụ GDDT

Các Cục/Vụ, Ban QLCDA và địa phương liên quan

Báo cáo giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư

Hằng năm

3

Tổ chức sơ kết Chương trình MTQG 1719: Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023

Vụ GDDT

Các Cục/Vụ, Ban QLCDA và địa phương liên quan

Hội nghị sơ kết

2023

4

Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG 1719: Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025

Vụ GDDT

Các Cục/Vụ, Ban QLCDA và địa phương liên quan

Hội nghị tổng kết

2025

5

Đề xuất nội dung, nhiệm vụ của Chương trình cho giai đoạn 2026-2030

Vụ GDDT

Các Cục/Vụ, Ban QLCDA và địa phương liên quan

Nội dung, nhiệm vụ của Chương trình cho giai đoạn 2026-2030

2025