Quyết định 679/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về xây dựng Quy tắc ứng xử nghề thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 679/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Văn thư, lưu trữ, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ NGHỀ THƯ VIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Thư viện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Quy tắc ứng xử nghề thư viện (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập Tổ Soạn thảo Quy tắc ứng xử nghề thư viện gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Tổ Soạn thảo có nhiệm vụ triển khai xây dựng Quy tắc ứng xử nghề thư viện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

Tổ Soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí xây dựng Quy tắc ứng xử nghề thư viện được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2022 cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TV, NL.20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ NGHỀ THƯ VIỆN
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng    năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Căn cứ thực hiện

- Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030;

- Quyết định số 3133/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch của Bộ VHTTDL thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

- Quyết định số 388/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Thư viện.

2. Tên nhiệm vụ: Xây dựng Quy tắc ứng xử nghề thư viện.

3. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

- Xác định các chuẩn mực và điều chỉnh hành vi ứng xử của người làm công tác thư viện. Thống nhất nhận thức, hành động của người làm công tác thư viện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực thư viện và toàn xã hội; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong hoạt động thư viện;

- Xây dựng văn hóa thư viện; đảm bảo môi trường văn hóa thư viện an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người làm công tác thư viện đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

b) Yêu cầu

- Đảm bảo tính khách quan, chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng miền của địa phương và điều kiện thực tiễn của thư viện.

- Đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

NỘI DUNG

SẢN PHẨM

Tháng 3/2022

- Dự thảo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định về việc xây dựng Quy tắc ứng xử, thành lập Tổ Soạn thảo.

- Xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết.

- Họp Tổ Soạn thảo góp ý đề cương chi tiết.

- Xây dựng Dự thảo lần 1.

- Quyết định

- Dự thảo Đề cương chi tiết

- Dự thảo lần 1

Tháng 4 - 7/2022

- Họp Tổ Soạn thảo góp ý Dự thảo lần 1.

- Hoàn thiện, xây dựng Dự thảo lần 2.

- Gửi Dự thảo lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương, đối tượng chịu tác động và đơn vị, cá nhân liên quan.

- Đăng Cổng TTĐT của Bộ VHTTDL

- Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý.

- Hoàn thiện Dự thảo lần 3.

- Họp Tổ soạn thảo góp ý, hoàn thiện Dự thảo

- Dự thảo lần 2.

- Công văn đề nghị góp ý.

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý.

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến.

- Dự thảo lần 3.

Tháng 8 - 9/2022

- Lấy ý kiến Vụ Pháp chế

- Hoàn thiện Dự thảo lần 4.

- Ý kiến thống nhất của Vụ Pháp chế.

- Dự thảo lần 4.

Tháng 10/2022

Hoàn thiện Dự thảo lần 5.

Dự thảo lần 5.

Tháng 11/2022

Hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

- Tờ trình.

- Quyết định ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thư viện là đơn vị thường trực của Tổ Soạn thảo, có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai xây dựng Quy tắc ứng xử nghề thư viện theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quy tắc ứng xử nghề thư viện theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng và góp ý thẩm định hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

4. Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí xây dựng; Văn phòng Bộ phê duyệt dự toán kinh phí theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Quy tắc ứng xử nghề thư viện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ./.

 

DANH SÁCH

TỔ SOẠN THẢO QUY TẮC ỨNG XỬ NGHỀ THƯ VIỆN
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Tổ trưởng;

2. Bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

3. Ông Ngô Toàn Thắng, chuyên viên Phòng Cơ sở vật chất, Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, Tổ viên;

5. Bà Vũ Thị Nhàn, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

7. Bà Phạm Thị Khánh Ngân, Phó Trưởng phòng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

8. Bà Phạm Thị Hường, Chuyên viên Phòng Quản lý nghiệp vụ, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

9. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Tổ viên;

10. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, Chuyên viên chính Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

11. Ông Trần Nhật Linh, Chuyên viên Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

12. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chuyên viên Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

13. Ông Đặng Thế Tưởng, Chuyên viên Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL, Tổ viên./.