Quyết định 674/QĐ-BGDĐT năm 2022 công nhận hoạt động của tổ chức ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 674/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành: 10/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 674/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ASEAN UNIVERSITY NETWORK - QUALITY ASSURANCE (AUN-QA) TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Hiến chương của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ngày 20 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị công nhận hoạt động bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận hoạt động của tổ chức ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) tại Việt Nam:

Địa chỉ liên hệ: ASEAN University Network Secretariat, 17th Floor, Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

Trang thông tin điện tử: www.aun-qa.org và www.aunsec.org.

Thông tin thành lập: AUN-QA được thành lập năm 1998, trực thuộc Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN).

Điều 2. AUN-QA được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận theo quy trình và các tiêu chuẩn ghi trong Hồ sơ đề nghị đối với: Các cơ sở giáo dục đại học, các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thuộc các lĩnh vực theo quy định của Việt Nam.

Điều 3. AUN-QA có trách nhiệm:

1. Duy trì, đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam.

2. Minh bạch thông tin về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam thông qua việc gửi các báo cáo đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo về Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam qua Cục Quản lý chất lượng sau khi kết thúc mỗi cuộc đánh giá.

3. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam định kỳ hằng năm về kết quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam vào trước ngày 31 tháng 12 và báo cáo về sự thay đổi (nếu có) liên quan đến tình trạng pháp lý của AUN-QA.

Điều 4. Thời hạn hoạt động của AUN-QA tại Việt Nam là 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc điều hành của AUN và AUN-QA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Minh Sơn