Quyết định 668/QĐ-BGDĐT năm 2022 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT và 88/QĐ-BGDĐT
Số hiệu: 668/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành: 10/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 668/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2077/QĐ-BGDĐT NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2017 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 88/QĐ-BGDĐT NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 21-TB/BCSĐ ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh một số nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục Cơ sở vật cht; Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT) và Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT), cụ thể như sau:

1. Bổ sung khoản 6b vào sau khoản 6 Điều 4 Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT như sau:

“6b. Thực hiện nhiệm vụ thường trực cải cách hành chính của Bộ”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT như sau:

“a) Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ; thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (không phải là cơ sở giáo dục đại học), cục, văn phòng, ban quản lý dự án, đề án, chương trình, hội đồng trường, hội đồng quản lý, các tổ chức phối hợp liên ngành; Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia, đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

b) Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

c) Đầu mối thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật. Quản lý nhà nước đối với các hội và tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các tạp chí, nhà xuất bản trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT như sau:

“3. Đầu tư

a) Chủ trì hướng dẫn, tổng hợp, thẩm định dự toán kế hoạch trung hạn, hằng năm về đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mua sắm trang thiết bị đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ với mọi nguồn vốn; thông báo và giao kế hoạch đầu tư vốn trung hạn và hằng năm cho các dự án; báo cáo quyết toán vn định kỳ theo quy định; thường trực tổ công tác giải ngân các nguồn vốn;

b) Thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, điều chỉnh dự toán theo quy định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán vốn đầu tư hằng năm đối với các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên và các nguồn kinh phí khác không sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng;

c) Tham gia xây dựng chiến lược đối tác quốc gia, đề xuất danh mục chương trình, dự án dài hạn, trung hạn và hằng năm với các nhà tài trợ; hướng dẫn quy trình, thẩm định và quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi, các dự án và khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)”.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 50 Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT như sau:

“3. Các dự án đầu tư

a) Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán dự án hoàn thành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học sử dụng vốn đầu tư công, trình Bộ trưởng phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát đầu tư các dự án; tổng hợp báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, tình hình thực hiện đấu thầu, báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành;

b) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính: hướng dẫn, xây dựng, tổng hợp dự toán kế hoạch trung hạn, phân bổ ngân sách hàng năm, công tác giải ngân vốn về đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị trường học của các đơn vị, dự án thuộc và trực thuộc Bộ sử dụng đầu tư công;

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư tại các đơn vị trực thuộc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

6. Thống kê ngành giáo dục

a) Xây dựng các chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

b) Thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục; phân tích và dự báo thống kê;

c) Xuất bản niên giám thống kê giáo dục và đào tạo và các ấn phẩm thống kê theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT), cụ thể như sau:
...

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 của Điều 7 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau:

“a) Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ; thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (không phải là cơ sở giáo dục đại học), cục, văn phòng, ban quản lý dự án, đề án, chương trình, hội đồng trường, hội đồng quản lý, các tổ chức phối hợp liên ngành; Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia, đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

b) Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ”.

Xem nội dung VB
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Đầu tư

a) Hướng dẫn, tổng hợp dự toán kế hoạch trung hạn, hằng năm về đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mua sắm trang thiết bị đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ với mọi nguồn vốn; thông báo và giao kế hoạch đầu tư vốn trung hạn và hằng năm cho các dự án;

b) Thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, điều chỉnh dự toán theo quy định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán vốn đầu tư hằng năm;

c) Tham gia xây dựng chiến lược đối tác quốc gia, đề xuất danh mục chương trình, dự án dài hạn, trung hạn và hằng năm với các nhà tài trợ; hướng dẫn quy trình, thẩm định và quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, các dự án và khoản viện trợ phi dự án sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO).

Xem nội dung VB
Điều 50. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Các dự án đầu tư

a) Phối hợp thẩm định các yếu tố kỹ thuật của các dự án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học thuộc thẩm quyền của Bộ;

b) Phối hợp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học thuộc thẩm quyền của Bộ.

Xem nội dung VB