Quyết định 668/2012/QĐ-UBND phân bổ mức hỗ trợ hàng năm chi phí khuyến lâm trồng rừng sản xuất giai đoạn 2012 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
Số hiệu: 668/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 27/07/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 668/2012/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ MỨC HỖ TRỢ HÀNG NĂM CHI PHÍ KHUYẾN LÂM TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số: 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số: 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;

Căn cứ Quyết định số: 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 147/2007/QĐ- TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định: 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số: 68/TTr-SNN ngày 04 tháng 5 năm 2012; Báo cáo Thẩm định số: 103/BC-STP ngày 04/5/2012 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Quyết định phê duyệt hỗ trợ chi phí khuyến lâm trồng rừng sản xuất giai đoạn 2012-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ mức hỗ trợ hàng năm chi phí khuyến lâm trồng rừng sản xuất giai đoạn 2012 - 2015 như sau:

1. Trồng rừng tại các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết: 30a/2008/NQ-

CP và các xã đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số: 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách xã đặc biệt khó khăn): Mức hỗ trợ 300.000 đồng/ha/4 năm (01 năm trồng và 03 năm chăm sóc), cụ thể như sau:

- Năm thứ nhất: 150.000 đồng/ha.

- Năm thứ hai: 60.000 đồng/ha.

- Năm thứ ba: 60.000 đồng/ha.

- Năm thứ tư: 30.000 đồng/ha.

2. Trồng rừng tại các xã còn lại: Mức hỗ trợ 150.000 đồng/ha/4 năm (01 năm trồng và 03 năm chăm sóc), cụ thể như sau:

- Năm thứ nhất: 75.000 đồng/ha.

- Năm thứ hai: 30.000 đồng/ha.

- Năm thứ ba: 30.000 đồng/ha.

- Năm thứ tư: 15.000 đồng/ha.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã; Ban Quản lý dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147 các huyện, thị xã, Vườn Quốc gia Ba Bể; Ban Quản lý dự án Bảo vệ và phát triển rừng các huyện, thị xã, Vườn Quốc gia Ba Bể căn cứ mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất giai đoạn 2012 - 2015 quy định tại Khoản 3, Điều 17, Quyết định số: 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015; Khoản 1, Điều 1, Quyết định số: 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 và quy định tại Điều 1 Quyết định này làm căn cứ lập, thẩm định dự toán và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Bãi bỏ Mục II, Điều 1, Quyết định số: 398/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng từ năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Trưởng ban Quản lý dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147 các huyện, thị xã, Vườn Quốc gia Ba Bể; Trưởng ban Quản lý dự án Bảo vệ và phát triển rừng các huyện, thị xã, Vườn Quốc gia Ba Bể và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí