Quyết định 667/QĐ-CTN năm 2012 về cho nhập quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 667/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: 04/06/2012 Số công báo: Từ số 383 đến số 384
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 667/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 53/TTr-CP ngày 30/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 35 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH LONG AN ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 667/QĐ-CTN ngày 21/5/2012 của Chủ tịch nước)

1. Triệu Văn Vũ, sinh năm 1984 tại Kiên Giang

Tên gọi Việt Nam: Triệu Văn Vũ

Hiện trú tại: ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng

Giới tính: Nam

2. Triệu Thị Diệu, sinh năm 2003 tại Long An (con a. Vũ)

Tên gọi Việt Nam: Triệu Thị Diệu

Hiện trú tại: ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng

Giới tính: Nữ

3. Triệu Văn Tha, sinh năm 2008 tại Long An (con a. Vũ)

Tên gọi Việt Nam: Triệu Văn Tha

Hiện trú tại: ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng

Giới tính: Nam

4. Cao Thị Gấm, sinh năm 1976 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Cao Thị Gấm

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

5. Lê Thị Rớt, sinh ngày 17/02/1995 tại Campuchia (con c. Gấm)

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Rớt

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

6. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 01/10/2007 tại Long An (con c. Gấm)

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Hạnh

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

7. Lê Thị Phúc, sinh ngày 07/11/2009 tại Long An (con c. Gấm)

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Phúc

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

8. Lê Văn Tư, sinh năm 1987 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Văn Tư

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1973 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Cường

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1996 tại Campuchia (con a. Cường)

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Thắm

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Văn Phụng, sinh năm 2000 tại Campuchia (con a. Cường)

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Phụng

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

12. Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 2003 tại Campuchia (con a. Cường)

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Hồng

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Văn Châu, sinh năm 2006 tại Campuchia (con a. Cường)

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Châu

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

14. Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1993 tại An Giang

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Dũng

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Thị Út, sinh năm 1976 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Út

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

16. Lê Văn Chánh, sinh năm 1970 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Văn Chánh

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

17. Lê Văn Lượm, sinh năm 1963 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Văn Lượm

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

18. Lê Văn Gái, sinh năm 1995 tại Campuchia (con a. Lượm)

Tên gọi Việt Nam: Lê Văn Gái

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

19. Lê Văn Sơn, sinh năm 2000 tại Campuchia (con a. Lượm)

Tên gọi Việt Nam: Lê Văn Sơn

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

20. Lê Thị Hạnh, sinh năm 2002 tại Campuchia (con a. Lượm)

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Hạnh

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

21. Lê Thị Ánh, sinh năm 1993 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lê Thị Ánh

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Thị Thao, sinh năm 1964 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Thao

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Văn Rện, sinh năm 1988 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Rện

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

24. Nguyễn Thị Châu, sinh năm 1989 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Châu

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Thị Nhị, sinh năm 1964 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Nhị

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Văn Quanh, sinh năm 1961 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Quanh

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

27. Nguyễn Thị Lẹ, sinh năm 1987 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Thị Lẹ

Hiện trú tại: ấp 2 xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

28. Lưu Văn Sẻ, sinh năm 1951 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Lưu Văn Sẻ

Hiện trú tại: xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

29. Lưu Văn Út, sinh năm 1987 tại Campuchia (con a. Sẻ)

Tên gọi Việt Nam: Lưu Văn Út

Hiện trú tại: xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

30. Lưu Thị Ánh, sinh năm 1989 tại Campuchia (con a. Sẻ)

Tên gọi Việt Nam: Lưu Thị Ánh

Hiện trú tại: xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1973 tại TP Hồ Chí Minh

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Trọng Nghĩa

Hiện trú tại: ấp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức

Giới tính: Nam

32. Ngô Thị Ở, sinh năm 1984 tại Đồng Tháp

Tên gọi Việt Nam: Ngô Thị Ở

Hiện trú tại: ấp 1 xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nữ

33. Ngô Văn Đực, sinh năm 20/5/1980 tại Đồng Tháp

Tên gọi Việt Nam: Ngô Văn Đực

Hiện trú tại: ấp 1 xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Văn Ngợi, sinh ngày 30/12/1967 tại Bình Dương

Tên gọi Việt Nam: Nguyễn Văn Ngợi

Hiện trú tại: ấp Bình Thủy Hòa, xã Khánh Đông, huyện Đức Hòa

Giới tính: Nam

35. Tiêng Saron, sinh năm 1960 tại Campuchia

Tên gọi Việt Nam: Tiêng Saron

Hiện trú tại: ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.