Quyết định 6513/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 5399/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội
Số hiệu: 6513/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Quý
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6513/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 5399/QĐ-UBND NGÀY 28/9/2016 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cThông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hi-BGiáo dục và Đào tạo-BNội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tại Công văn số 1394/UBND-NV ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc đề nghị giữ lại tên cụ Nguyễn Văn Tố trong tên gọi của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên quận Hoàn Kiếm và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2840/TTr-SNV ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 5399/QĐ- UBND ngày 28/9/2016 về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã, như sau:

“1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề Hoàn Kiếm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp số 4 (hiện thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành ph
;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- VPUB: PCVP N.N Kỳ;
P.C Công, KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, NC, SNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý