Quyết định 641/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của Bộ Y tế
Số hiệu: 641/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 17/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 641/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022 CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ vào Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 3544/QĐ-BYT ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành Y tế giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 1);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Vụ Kế hoạch - Tài chính (Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế) chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông/bà: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- BCĐ QG về PCTT (để b/c);
- UBQG ƯPSCTT và TKCN (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022 CỦA BỘ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 641/QĐ-BYT ngày 17 tháng 03 năm 2022 của Bộ Y tế)

Căn cứ dự báo tình hình thời tiết, khí hậu năm 2022 và nhiệm vụ công tác bảo đảm y tế phòng, chống thiên tai năm 2022;

Căn cứ kết quả công tác bảo đảm y tế phòng, chống thiên tai năm 2021 của Ngành y tế; Bộ Y tế ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động trong công tác dự báo, dự phòng và ứng phó kịp thời, có hiệu quả về y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa; nhanh chóng khắc phục hậu quả sau thiên tai, thảm họa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra.

2. Yêu cầu

2.1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

2.2. Thường xuyên rà soát, kiện toàn về tổ chức và nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; tăng cường hội nhập quốc tế trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đáp ứng kịp thời và khắc phục có hiệu quả các tình huống thiên tai, thảm họa gây ra.

2.3. Tăng cường công tác cảnh báo, dự báo tình hình, thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp dự phòng, xử trí để cộng đồng dân cư có kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai, thảm họa.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chủ động dự phòng, sẵn sàng ứng phó trước, trong và sau thiên tai, thảm họa, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, thảm họa gây ra; nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, tránh của các lực lượng và nhân dân với thiên tai, thảm họa; tăng cường hội nhập quốc tế trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiện toàn tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế và Sở Y tế các địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế các địa phương và vai trò điều phối của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế.

2.2. Nâng cao năng lực cho cán bộ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh trọng điểm thiên tai; xây dựng quy trình chuẩn cho các đội hỗ trợ y tế khẩn cấp (EMT) của các tỉnh về ứng phó y tế với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2.3. Tổ chức tạo nguồn vật tư, hóa chất phòng chống thiên tai, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả các địa phương, đơn vị bảo đảm ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa.

2.4. Kiểm tra, giám sát các tỉnh trọng điểm thiên tai; duy trì công tác thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết theo qui định.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị chủ trì thực hiện

Q1

Q2

Q3

Q4

1.

Tăng cường năng lực hệ thống tổ chức Ban chỉ huy PCTT và TKCN

1.1

Kiện toàn Ban chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

*

*

 

 

- Văn phòng Thường trực

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố

1.2.

Thành lập các tổ cơ động phòng chống thiên tai, TKCN và phòng chống dịch bệnh.

*

*

*

*

Sở Y tế các tỉnh thành phố; các đơn vị trực thuộc Bộ

1.3.

Xây dựng danh mục, tiêu chuẩn trang thiết bị, hóa chất, vật y tế phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

*

*

*

 

- VP Thường trực,

- Các Vụ, Cục liên quan

1.4.

Qui định mẫu báo cáo chung để các địa phương báo cáo trước, trong và sau thiên tai, thảm họa.

*

*

*

 

Văn phòng Thường trực.

2.

Tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phòng chống thiên tai

2.1.

Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho cán bộ quân và dân y tham gia ứng phó sự cố về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

*

*

*

- Văn phòng Thường trực;

- Sở Y tế các tỉnh/TP

- Nhóm chuyên gia

2.2.

Tổ chức tập huấn, thành lập thí điểm đội hỗ trợ y tế khẩn cấp (EMT) tại một số tỉnh/thành phố

 

*

*

*

- Văn phòng Thường trực;

- Sở Y tế một số tỉnh/thành phố

- Nhóm chuyên gia

3.

Bảo đảm hậu cần phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

3.1.

Đề xuất biển xe, cờ hiệu ưu tiên “Xe Hộ đê”, “Xe tìm kiếm cứu nạn” năm 2022 cho các xe ô tô thuộc hệ thống phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Y tế.

*

*

 

 

Văn phòng Thường trực

3.2.

Tổ chức mua sắm bổ sung thuốc, hóa chất, vật tư y tế dự trữ phòng, chống thiên tai.

*

*

*

*

Văn phòng Thường trực, Sở Y tế, Đơn vị trực thuộc

4.

Truyền thông

 

 

 

 

 

4.1.

Truyền tải kịp thời các thông tin, cảnh báo của Ủy ban quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trên các mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng.

*

*

*

*

- Vụ TT và TĐKT;

- VP Thường trực;

- Trung tâm TT& GDSK TW

- SYT, Đơn vị trực thuộc

4.2.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị định, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

*

*

*

*

- Vụ TT và TĐKT;

- Trung tâm TT & GDSK TW

- TT KSBT các tỉnh

5.

Tổ chức trực phòng chống thiên tai

5.1.

Tổ chức tổ thường trực sẵn sàng ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ; hệ thống phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Y tế, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó trong tình huống thiên tai, thảm họa.

*

*

*

*

- Văn phòng Thường trực, các Vụ, cục liên quan;

- Các đơn vị trực thuộc; Sở Y tế (khi có thiên tai, thảm họa)

5.2.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tổ chức trực phòng chống theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN; gồm: trực lãnh đạo, trực văn phòng và các tổ thường trực.

*

*

*

*

Văn phòng Thường trực

6.

Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

6.1.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, vận động các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ về đào tạo, nghiên cứu; tài trợ trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

*

*

*

*

- Văn phòng Thường trực, các Vụ, cục liên quan;

- Sở Y tế

6.2.

Tham dự các Hội nghị, hội thảo (trực tiếp hoặc trực tuyến) về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 

*

*

*

Văn phòng Thường trực, các Vụ, cục liên quan, Nhóm chuyên gia

6.3.

Tiếp tục tham gia các hoạt động của Dự án nâng cao năng lực các quốc gia ASEAN về quản lý y tế trong thảm họa giai đoạn 2 (Dự án ARCH2)

*

*

*

*

Văn phòng Thường trực, các Vụ, Cục liên quan, Nhóm chuyên gia

7.

Kiểm tra, giám sát

 

 

 

 

 

7.1.

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, thảm họa tại các địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ.

*

*

*

*

Văn phòng Thường trực, các Vụ, cục liên quan, Sở Y tế

7.2.

Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các địa phương về phòng chống thiên tai theo phân công của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai; tham gia các đoàn kiểm tra khác khi có yêu cầu. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

*

*

*

*

Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và TKCN Bộ Y tế, Sở Y tế

7.3.

Kiểm tra, giám sát

 

*

*

*

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN, Sở Y tế

8

Tổng kết, báo cáo

 

*

 

*

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN, Sở Y tế

V. NGÂN SÁCH:

- Ngân sách Chi cho công tác PCTT và TKCN tuyến Trung ương (Chương trình cấp Bộ): 5.000 triệu đồng (có dự toán kế hoạch kèm theo).

- Ngân sách chi thường xuyên của đơn vị;

- Chi cho công tác PCTT và TKCN (ngân sách địa phương);

- Nguồn Viện trợ;

- Dự trữ quốc gia;

- Quỹ phòng chống thiên tai của các địa phương;

- Bảo hiểm y tế.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Tổ chức lực lượng thường trực: nắm chắc tình hình thiên tai, thảm họa; thu thập xử lý thông tin, báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đề xuất phương án xử trí; tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh có liên quan triển khai kế hoạch ứng phó;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức mua sắm dự trữ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế; đề xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu; đề xuất Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài chính cấp trang thiết bị, vật tư để phục vụ công tác phòng chống thiên tai;

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương đặc biệt là các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, biến đổi khí hậu;

- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về phòng chống thiên tai thảm họa theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ:

Theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các nội dung liên quan công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai; phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế:

- Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách chi cho phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị mình để chủ động, sẵn sàng đáp ứng với tình huống khẩn cấp khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. Có phương án bảo đảm, an toàn cho người, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị trực thuộc trong tác tình huống thiên tai, bão lũ.

- Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh xây dựng kế hoạch sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển, thu dung điều trị nạn nhân khi có yêu cầu; tổ chức các tổ cơ động; đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương tham gia ứng phó sự cố thiên tai khi có yêu cầu.

3. Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh/thành phố triển khai công tác bảo đảm y tế trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp theo phương châm “4 tại chỗ”;

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo các cấp độ rủi ro thiên tai; xây dựng quy chế phối hợp các lực lượng bảo đảm y tế trong phòng chống thiên tai, thảm họa; đặc biệt là công tác kết hợp quân dân y;

- Tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong tình huống thiên tai, bão lũ;

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch; tổ chức huấn luyện các tổ cơ động cấp cứu, vận chuyển, phòng, chống dịch bệnh sẵn sàng huy động khi có tình huống; tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu về y tế cho lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, thảm họa; nắm vững các đối tượng “yếu thế” (người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật…) cần trợ giúp về y tế để phân công hỗ trợ khi có tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra;

- Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng chuẩn bị sẵn sàng các đội phòng chống dịch cơ động, sẵn sàng tổ chức cơ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai, thảm họa.

- Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố bố trí ngân sách địa phương chi cho hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức dự trữ cơ số thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế sẵn sàng đáp ứng với tình huống khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn;

- Tổ chức, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thiên tai, thảm họa. Tổng hợp báo cáo, đề xuất công tác phòng chống thiên tai theo quy định.

Nhận được kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG/NGÂN SÁCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 641/QĐ-BYT ngày 17 tháng 03 năm 2022)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung chi

Số tiền

1.

Tổ chức tập huấn cho đội hỗ trợ y tế khẩn cấp (EMT) các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

200

2.

Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho cán bộ quân và dân y tham gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

150

3.

Xây dựng thí điểm đội hỗ trợ y tế khẩn cấp (EMT) tại một số tỉnh/thành phố

100

4.

Chi công tác phí kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị về công tác phòng chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn

400

5.

Chi trả tiếp nhận, vận chuyển, xuất cấp, giao nhận hàng hóa phòng, chống thiên tai thảm họa, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa

400

6.

Chi bảo quản hàng hóa phòng chống thiên tai thảm họa

800

8.

Thuê chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu tập huấn, mẫu báo cáo chung về phòng chống thiên tai cho các tỉnh, thành phố

100

9.

Chi khác (văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, phô tô tài liệu, trang phục cho thành viên BCH…)

50

10.

Mua sắm hóa chất phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Chloramin B)

2.800

 

Tổng cộng

5.000

(Năm tỷ đồng)

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VẬT TƯ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, DỊCH BỆNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 641/QĐ-BYT ngày 17 tháng 03 năm 2022)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Kinh phí (VNĐ)

Ghi chú

1.

Mua hóa chất khử khuẩn (Chloramin B)

Kg

18.064

155.000

2.800.000.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

2.800.000.000