Quyết định 633/QĐ-BYT năm 2022 về giao các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung về y tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Số hiệu: 633/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 16/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN, NỘI DUNG VỀ Y TẾ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các cơ quan, đơn vị (gọi tắt là đơn vị) chủ trì tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung về y tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung về y tế thuộc Chương trình có trách nhiệm:

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; tổng hợp và đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn và phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 05 năm và hằng năm giao cho các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện đối với Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình thuộc lĩnh vực quản lý được giao;

- Lập kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 05 năm và hằng năm để triển khai các hoạt động phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình, gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp vào kế hoạch chung theo quy định;

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nội dung thành phần thuộc Chương trình được phân công; Chịu trách nhiệm rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nội dung chính sách, hướng dẫn địa phương để tổ chức thực hiện bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các Chương trình, dự án, đề án khác và nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương;

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện rà soát, quyết định hoặc hướng dẫn các đơn giá, định mức hỗ trợ, đầu tư, bảo đảm phù hợp và tuân thủ các quy định để làm căn cứ triển khai thực hiện;

- Xây dựng và hướng dẫn cơ chế huy động thêm nguồn lực để thực hiện các nội dung của các Bộ, ngành;

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch- Tài chính, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần về y tế thuộc Chương trình được phân công theo quy định;

- Thường xuyên, định kỳ tổ chức các đoàn giám sát hỗ trợ kỹ thuật tại các địa phương triển khai dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần về y tế thuộc Chương trình được phân công; giám sát kết quả thực hiện các nội dung theo lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công;

- Tổng hợp kết quả thực hiện; Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần về y tế thuộc Chương trình và sử dụng nguồn vốn được giao; Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về các nhiệm vụ được giao.

- Vụ Kế hoạch- Tài chính là đơn vị đầu mối, tổng hợp chung, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung về y tế thuộc Chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

 

PHỤ LỤC

GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN, NỘI DUNG VỀ Y TẾ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 633/QĐ-BYT ngày 16/03/2022của Bộ Y tế)

TT

Tên dự án, tiểu dự án, nội dung

Đơn vị chủ trì thực hiện

1

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Cục Quản lý Y dược cổ truyền

 

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.

2

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

Vụ Kế hoạch- Tài chính

 

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

Nội dung: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã bảo đảm đạt chuẩn

3

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

 

3.1

Nội dung 1. Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

 

-

Đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho Trung tâm y tế huyện

Vụ Kế hoạch- Tài chính

-

Đào tạo nhân lực y tế cho các huyện nghèo và cận nghèo vùng khó khăn

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

-

Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật về trạm y tế xã

Cục Quản lý khám, chữa bệnh

-

Đào tạo y học gia đình cho nhân viên trạm y tế xã

-

Hỗ trợ phụ cấp cho cô đỡ thôn bản

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

-

Hỗ trợ điểm tiêm chủng ngoại trạm

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

3.2

Nội dung 2. Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương

3.3

Nội dung 3. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số

Vụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em chủ trì phối hợp với Viện Dinh dưỡng

4

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

 

-

a) Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

+ Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù

Vụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em

-

b) Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình

5

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

 

-

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

Vụ Kế hoạch- Tài chính